Hotspots for truede moser

Huldretorvmose. Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide, NINA.  


Norge huser et stort mangfold av moser. Gjennom å danne myr er de helt enestående i sin evne til karbonlagring og flomdemping. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015 er 142 norske mosearter truet av utryddelse. Dette skyldes i all hovedsak forringelse av leveområder som følge av endret arealbruk.