Nyheter

 

Har kartlagt nettverket av egnede leveområder for bier, elg og trær i Norge
8. april 2024

Nye modeller kartlegger for første gang egnede leveområder og korridorer mellom dem for bier, elg og 14 arter av trær. Snart står flere arter for tur! Da vil vi lettere kunne prioritere hvilke områder vi bør bevare eller restaurere i hele Norge.

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet
21. mars 2024

Påska nærmer seg, og for mange betyr det friluftsliv på fjellet. Husk å ta hensyn til villreinen, hvis du ferdes i deres rike.

Dette har vi lært av elgen på Vega
1. februar 2024

Gjennom 30 år har studiene på Vega gitt oss mye kunnskap som er relevant for hjorteviltforvaltningen. De viktigste funnene er nå oppsummert og publisert i en egen rapport.

Hannbjørn avslørt av ny teknologi da den tok elgkalv
18. januar 2024

For første gang har forskere sett en hannbjørn drepe en elgkalv, uten at mennesker var i nærheten. Det var mulig fordi både bjørnen og mora til kalven var utstyrt med GPS-halsbånd med nærhetssensorer.

75 kommuner testet kvotefri jakt på hjortekalv
8. januar 2024

Hvordan påvirker kvotefri jakt på hjortekalver jaktuttaket og jegernes jaktinnsats? Resultatet fra 75 kommuner viser at FriKalv betyr lite for hvor mange kalver som felles totalt.

Laget dashbord for villreinforvaltning
22. desember 2023

Et nyutviklet dashbord gir brukervennlige kart, figurer og tabeller som oppsummerer forskning om menneskelig påvirkning på villreinen.

Trafikklysene blinker rødt og gult for villreinen
20. desember 2023

Bare halvparten av villreinområdene i Norge oppfyller kvalitetsnormen for hvor god tilstand et villreinområde skal ha. Ekspertgruppa som nå har vurdert samtlige 24 villreinområder er tydelige på hva som er de største utfordringene.

Kan vi åpne gamle villreinruter i Rondane ved å fjerne turisthytter, stier og veier?
14. desember 2023

Hva bedrer livet mest for villreinen av å fjerne infrastruktur ved Bjørnhollia, Peer Gynt-hytta eller Mysusæter? Nye analyser ga svar på hvilke tiltak som er mest effektive.

Er det klima for framtidens reindrift?
20. november 2023

Færre simler får kalv, og antall tonn slaktet rein går ned. Klimaendringene betyr trolig tøffere tider for reinen og reindriften.

Hvordan sikre en bærekraftig bruk av landet vårt?
25. september 2023

Arealplanlegging og kunnskapsberedskap var viktige tema da statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet besøkte NINA mandag. Hun fikk høre mer om soneforvaltning på rovvilt, utfordringene til villrein, og hvordan forskningen kan hjelpe kommunene til å utføre en bærekraftig arealplanlegging.

Ny teori kan reformere naturvennlig utbygging
26. juni 2023

Nye vitenskapelige modeller kan hjelpe oss med å velge de mest naturvennlige alternativene ved utbygginger, og de beste områdene å restaurere.

Ville pattedyr beveget seg lenger da COVID-19 stengte verden
8. juni 2023

Menneskelig atferd endret seg til dels dramatisk under nedstengninger i de første ukene og månedene av den globale COVID-19-pandemien. Det resulterte i at pattedyr på land endret atferd, viser en studie publisert i Science av et stort internasjonalt forskerteam. Flere NINA-forskere har bidratt med data fra prosjektene sine om hjortevilt og bjørn.

Flere hjortedyr må testes for skrantesjuke
12. april 2023

Forskerne er sikre på at forekomsten av skrantesjuke (CWD) er lav i Norge. Fortsatt prøvetaking av et stort antall dyr er likevel helt avgjørende for å kartlegge forekomst av sykdommen.

Skadelig saueparasitt påvist i villrein
27. februar 2023

Salteplasser for sau sprer parasitter og annen smitte fra sau til villrein.

Vannkraft spiser mer av villreinens leveområder enn mange tror
27. februar 2023

FN har mål om både ren energi til alle og å ta vare på naturen. Men det viser seg at det er lett å undervurdere hvor mye det ene målet kan gå på bekostning av det andre. 

Kartlegging av skrantesjuke er helt avhengig av jegernes innsats
2. februar 2023

Etter at skrantesjuke for første gang ble påvist i Norge i 2016 har norske villreinjegere levert hjerne- og lymfeknuteprøver fra mer enn 15.000 villrein. En fersk studie beskriver og evaluerer kartleggingsprogrammet for skrantesjuke hos villrein som denne prøvetakingen er en del av. Kartleggingen har dokumentert skrantesjuke på Hardangervidda, mens forskerne har beregnet sannsynligheten for at skrantesjuke ikke finnes i våre resterende villreinområder.

FriKalv ga liten økning i antall felte hjortekalver
6. januar 2023

Å åpne for kvotefri felling av hjortekalver ga ingen dramatiske effekter. Det er hovedkonklusjonen etter det toårige forsøksprosjektet FriKalv i tre kommuner på Vestlandet.

NINA satser på DNA-basert overvåking av naturen
25. oktober 2022

DNA-analyser blir en stadig viktigere metode i forskning og naturovervåking. For å møte økt etterspørsel fra forvaltning og industri åpnet Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag NINAGEN som er et nasjonalt senter for biodiversitetsgenetikk i Trondheim.

Hjorten utfordrer skogens konge
5. oktober 2022

Hjorten blir stadig mer utbredt og er nå sannsynligvis landets mest tallrike hjorteviltart. Samtidig går elgbestanden ned i store deler av landet. Utfordringene står i kø i forvaltningen av hjortevilt.

Bekjempe skrantesjuke vs. genetisk levedyktig villreinbestand
23. september 2022

Høyt bukkeuttak på Hardangervidda kan få konsekvenser for det genetiske mangfoldet i villreinbestanden. Tapet av genetisk variasjon avhenger imidlertid av hvor lenge bestanden holdes på et lavt nivå.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: