Barn og natur

Varighet: 2013-2013

Prosjektleder:  Margrete Skår

How do children experience nature? Meaning-making and socialization to outdoor life

Mål 

Undersøke hvordan barn opplever natur, hvor og hvordan barna sitt friluftsliv utarter seg, og hvilken rolle de voksne spiller.

Samarbeidspartnere

Barn og natur

Hvordan opplever barn natur? Hvor og hvordan utarter barnas friluftsliv seg? Og hvilken rolle spiller de voksne?

""
Hvordan opplever barn natur? Foto © Børre Kind Dervo/NINA

En sentral del av prosjektet dreier seg om å undersøke samspillet mellom barn og voksne i natur, når voksne er tilstede. Men prosjektet ser også på hvilke erfaringer og kvaliteter som uttrykkes når voksne ikke er tilstede.

Gjennom studien får vi høre flere stemmer; barnets, foreldrenes og pedagogens stemme.

Selv om endringene i barns bruk av natur synes å være omfattende har vi i norsk sammenheng begrenset kunnskap på feltet. Prosjektet tar derfor sikte på å innhente bred kunnskap både om omfang og innhold i barns naturbruk, og om betydningen av ulike naturerfaringer. Studien vil også gi økt kunnskap om hva slags naturområder og naturelementer barn foretrekker og hvorfor.

Prosjektet vil bidra med nyttig kunnskap om innhold og meningsdannelse i barns naturerfaringer. Dette er kunnskap som kan brukes til å skape bedre sosiale og fysiske rammebetingelser for framtidig friluftsliv for barn, i tråd med helse- og friluftslivspolitiske målsettinger.

Prosjektgruppen. Fra venstre: Gro Follo (Bygdeforskning), Margrete Skår (NINA), Vegard Gundersen (NINA), Gjertrud Stordahl og Ingar Pareliussen (Dronning Mauds Minne), Lill Susan Rognli Vale (Høyskolen iTelemark).
Prosjektgruppen. Fra venstre: Gro Follo (Bygdeforskning), Margrete Skår (NINA), Vegard Gundersen (NINA), Gjertrud Stordahl og Ingar Pareliussen (Dronning Mauds Minne), Lill Susan Rognli Vale (Høyskolen iTelemark).  

Studien består av fire hoveddeler:

1. Litteraturstudie

Denne vil gi en oversikt overeksisterende kunnskap om barns bruk av natur i dag, med hovedvekt på norskeforhold. Hva vet vi om omfang og innhold i barns naturerfaringer?

2. Nasjonal spørreundersøkelse

Det vil bli gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av foreldre med barnmellom 0 og 12 år. Studien vil kartlegge når, hvor, hvem og i hvilke sammenhenger barn er ute i natur.

3. Kvalitative case-studier

Det vil bli gjennomført tre kvalitative case-studier som berører spørsmålet om voksnes tilstedeværelse, men som også på andre måter gjenspeiler ulike naturerfaringer. En case-studie representerer naturerfaringer i barnehagen, en case-studie representerer organiserte fritidsaktiviteter utendørs, og en case-studie representerer barns naturerfaringer uten voksne tilstede. I tillegg vil to mindre og utfyllende case-studier gjennomføres.

4. Engelske samarbeidspartnere, Forestry Commision

Flere studier indikerer lignende endringer i barns naturerfaringer i mange vestlige land. Gjennom samarbeid med engelske forskere fra Forestry Commision vil vi kunne sammenligne resultater fra vår egen studie med erfaringer fra England, både med hensyn til innhold i barns naturerfaringer og med hensyn til tilrettelegging av naturområder.

 

 

 

Publikasjoner

Skår, M., Gundersen, V. & O'Brien, L. 2016. How to engage children with nature: why not just let them play? Children's Geographies DOI:10.1080/14733285.2015.1136734

Skår, M., Wold, L. C., Gundersen, V. & O'Brien, 2016. Why do children not play in nearby nature? Results from a Norwegian survey. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning DOI: 10.1080/14729679.2016.1140587

Gundersen, V., Skår, M. O'Brien, L., Wold, L.C. & Follo, G.2016. Children and nearby nature: A nationwide parental survey from Norway. Urban Forestry & Urban Greening; Volum 17. pp.116-125

Skår, M., Follo, G., Gundersen, V., Ingebrigtsen, K., Stordal, G., Tordsson, B. & Wold, L. 2016. Barns lek i natur – i spennet fra selvutfoldelse til kontroll. Barn nr. 2 pp. 39–56, ISSN 0800–1669

Wold, L. C., Skår, M. og Gundersen, V. 2016. «Innendørs blir fantasien innestengt»: Om nærnaturens betydning i barns hverdagsliv. Tidsskriftet UTMARK nr. 1 2016 .

Stordahl, G., Follo, G. and Pareliussen, I. 2015. Betwixt the Wild, Unknown and the Safe: Play and the Affordances of Nature within an Early Childhood Education and Care Institution in Norway. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 3(1), p. 28-37.