NINA Fagrapport

Eldre utgivelser

 

Savinova, T., Gabrielsen, G. W. & Falk-Petersen, S. 1995. Chemical pollution in the arctic and sub-arctic marine ecosystems: an overview of current knowledge. NINA fagrapport 001

Fremstad, E. 1995. Skjøtsel av beitemark på Tautra, Nord-Trøndelag. NINA fagrapport 002

Høiland, K. 1995. Truete kulturbetingete planter i Norge, 2, Gårdstun. NINA fagrapport 003 

Bevanger, K. 1995. Reingjerder som dødelighetsfaktor for fugl i Finnmark. NINA fagrapport 004

Strand, O., Espelien, I. S. & Skogland, T. 1995. Metaller og radioaktivitet i villrein fra Rondane. NINA fagrapport 005

Jonsson, N. & Finstad, B. 1995. Sjøørret: økologi, fysiologi og atferd. NINA fagrapport 006

Vorkinn, M. 1995. Kortsiktige effekter av å regulere fricampingen i Sjodalen. NINA fagrapport 007

Framstad, E., Bendiksen, E. & Korsmo, H. 1995. Evaluering av verneplanen for barskog. NINA fagrapport 008 

Austrheim, G., Bjerke, J., Hoel, A., Aanes, H. & Andersen, R. 1995. Vegetasjon på Storfosna, Sør-Trøndelag: vegetasjonskartlegging og biomassemåling som grunnlag forstudier av rådyr. NINA fagrapport 009

Andersen, R., Linnell, J. D. C. & Aanes, R. 1995. Rådyr i kulturlandskapet: sluttrapport. NINA fagrapport 010 

Sloreid, S.-E., Walseng, B. & Halvorsen, G. 1995. Betydningen av allokton tilførsel fra kantvegetasjonen for bunndyr og krepsdyr i innsjøers litoralsone: et innhegningsforsøk i Maridalsvannet i Oslo. NINA fagrapport 011 

Lund, R. A., Hansen, L. P. & Midtlyng, P. J. 1995. Identifisering av rømt oppdrettslaks ved effekter av vaksinering. NINA fagrapport 012 

Hesthagen, T. & Sandlund, O. T. 1997. Endringer i utbredelse av ørekyte i Norge: årsaker og effekter. NINA fagrapport 013 

Sagør, J. T., Swenson, J. E. & Røskaft, E. 1995. Bjørn og sauehold: er det mulig å nå Rovviltmeldingens målsettinger? NINA fagrapport 014 

Anker-Nilssen, T. & Øyan, H. S. 1995. Hekkebiologiske langtidsstudier av lunder på Røst. NINA fagrapport 015 

Pedersen, H. C. 1997. Brenning og kutting av alpin heivegetasjon: effekter på lirype, vegetasjon og invertebratfauna. NINA fagrapport 016 

Thorstad, E. B., Heggberget, T. G. & Økland, F. 1996. Gytevandring og gyteatferd hos villaks og rømt oppdrettslaks (Salmo salar) i Namsen og Altaelva. NINA fagrapport 017 

Grimnes, A., Birkeland, K., Jakobsen, P. J. & Finstad, B. 1996. Lakselus: nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus. NINA fagrapport 018 

Høiland, K. 1996. Truete kulturbetingete planter i Norge, 3, Planter i beitemark og slåtteng. NINA fagrapport 019 

Lund, R. A., Nøst, T. & Finstad, B. 1996. Effekter på ørret og bunndyr i Vulluelva første året etter et massivt oljeutslip[p]. NINA fagrapport 020 

Gåsdal, O. 1996. Atkomst til lokale naturområder og deltakelse i friluftsliv blant byfolk. NINA fagrapport 021

Jordhøy, P., Strand, O., Skogland, T., Gaare, E. & Holmstrøm, F. 1996. Oppsummeringsrapport, overvåkingsprogram for hjortevilt -villreindelen 1991-95. NINA fagrapport 022 

Bevanger, K., Brøseth, H., Johansen, B. S., Knutsen, B., Olsen, K. V. & Aarvak, T. 1996. Økologi og populasjonsbiologi hos europeisk grevling Meles meles L. i en urban-rural gradient i Sør-Trøndelag. NINA fagrapport 023 

Sæther, B.-E. & Engen, S. 1997. Forvaltning av små bestander: en teoretisk bakgrunn. NINA fagrapport 024 

Sæther, B.-E., Engen, S., Swenson, J. E., Bakke, Ø. & Sandegren, F. 1997. Levedyktighetsanalyser av skandinavisk brunbjørn. NINA fagrapport 025

Lund, R. A. 1997. Reetablering av fiskebestanden i et sjøørretvassdrag etter rotenonbehandling. NINA fagrapport 026 

Forseth, T., Ugedal, O. & Jonsson, B. 1997. Radioaktivt cesium i ferskvann. NINA fagrapport 027

Larsen, B. M. 1997. Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.): litteraturstudie med oppsummering av nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus. NINA fagrapport 028 

Nøst, T., Lukin, A., Schartau, A. K. L., Kashulin, N., Yakovlev, V., Sharov, A. & Dauvalter, V. 1997. Impacts of pollution on freshwater communities in the border region between Russia and Norway, 3, Results of the 1990-96 monitoring programme. NINA fagrapport 029 

Solberg, E. J., Heim, M., Sæther, B.-E. & Holmstrøm, F. 1997. Oppsummeringsrapport: overvåkingsprogram for hjortevilt : elg 1991-95. NINA fagrapport 030 

Hanssen, O., Ødegaard, F. & Kvamme, T. 1997. Forslag til rødliste for norske insekter, Del 1, Biller. NINA fagrapport 031 

Anker-Nilssen, T. & Brøseth, H. 1998. Hekkebiologiske langtidsstudier av lunder på Røst: en oppdatering med resultater fra 1995-97. NINA fagrapport 032

Ødegaard, F. & Coulianos, C.-C. 1998. Forslag til rødliste for norske insekter, Del 2, Teger (Hemiptera, Heteroptera). NINA fagrapport 033

Stokker, R., Walseng, B., Braskerud, B., Brittain, J., Dolmen, D. & Sloreid, S. E. 1999. Artsmangfold i to syv år gamle fangdammer i Haldenvassdraget med forskjeller i vannkvalitet. NINA fagrapport 034 

Nielsen, T. R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian hoverflies,with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Diptera, Syrphidae). NINA fagrapport 035

Kvellestad, A. & Larsen, B. M. 1999. Histologisk undersøking av gjeller frå fisk som del av overvaking av ungfiskbestandar i lakseførende vassdrag. NINA fagrapport 036

Larsen, B. M. & Hartvigsen, R. 1999. Metodikk for feltundersøkelser og kategorisering av elvemusling Margaritifera margaritifera. NINA fagrapport 037 

Hansen, L. O. & Aarvik, L. 2000. Sjeldne insekter i Norge, 3, Sommerfugler (Lepidoptera). NINA fagrapport 038 

Larsen, B. M., Hårsaker, K., Bakken, J. & Barstad, D. V. 2000. Elvemusling Margaritifera margaritifera i Steinkjervassdraget og Figga, Nord-Trøndelag: forundersøkelse i forbindelse med planlagt rotenonbehandling. NINA fagrapport 039

Tømmerås, B. Å., Willmann, B., Ødegaard, F., Gjershaug, J. O., Breistein, J., Abildsnes, J., Prestø, T., Aakra, K. & Krogstad, S. 2000. Effekter av fragmentering på biodiversitet i granskog. NINA fagrapport 040

Krogstad, S., Christiansen, F., Smith, M. E., Røste, O. C., Aanesland, N., Tillung, R. H. & Thorud, L. 2000. Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau: gjeting og bruk av vokterhund i Lierne : sluttrapport 2000. NINA fagrapport 041

Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA fagrapport 042 

Ekeberg, A. K. & Walseng, B. 2000. Kolonisering av tre nyetablerte fangdammer i Trøgstad kommune. NINA fagrapport 043 

Aarrestad, P. A. & Vandvik, V. 2000. Vegetasjonsendringer i vestnorsk kystlynghei: effekter av skjøtselsformene brann og sauebeite ved rehabilitering av gammel lynghei på Lurekalven i Hordaland. NINA fagrapport 044 

Strand, R., Fleming, I. A. & Johnsen, B. O. 2001. Utsettinger av laksefisk: arbeidsmøte, Kongsvold 2000. NINA fagrapport 045

Skår, M. & Vistad, O. I. 2001. Motorferdsel i utmark: oppsummering av faglig og forvaltningsmessig status. NINA fagrapport 046

Ødegaard, F., Hanssen, O., Aagaard, K. & Aarestad, P. A. 2001. Grunnlag for standardisert klassifisering av habitattyperog trusselfaktorer i den nasjonale rødlista: test av systemet på tre taksonomiske grupper. NINA fagrapport 047 

Swenson, J. E., Dahle, B. & Sandegren, F. 2001. Bjørnens predasjon på elg. NINA fagrapport 048

Sæther, B.-E., Heim, M., Solberg, E. J., Jakobsen, K., Olstad, R., Stacy, J. & Sviland, M. 2001. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA fagrapport 049

Landa, A., Andersen, R., Halgunset, I., Henaug, C., Mathisen, J. H., Valnes, F., Fox, J. L., Holand, Ø. & Tveraa, T. 2001. Tapsrelaterte problemstillinger hos tamrein i Troms. NINA fagrapport 050 

Sandhaugen, A. I. & Hansen, L. P. 2001. Beskatning av atlantisk laks (Salmo salar L.) i Drammenselva. NINA fagrapport 051 

Skogen, K. & Haaland, H. 2001. En ulvehistorie fra Østfold: samarbeid og konflikter mellom forvaltning, forskning og lokalbefolkning. NINA fagrapport 052

Sloreid, S.-E. & Halvorsen, G. 2002. Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren 1994-2000, plankton og bunndyr. NINA fagrapport 053 

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge. NINA fagrapport 054 

Hartvigsen, R., Norborg, P. C. & Halvorsen, O. 2002. Regional utbredelse og forekomst av parasitter hos mort, brasme og abbor i sørøst Norge. NINA fagrapport 055 

Larsen, B. M., Eken, M. & Hårsaker, K. 2002. Elvemusling Margaritifera margaritifera og fiskeutsettinger i Hoenselva og Bingselva, Buskerud. NINA fagrapport 056 

Walseng, B., Brandrud, T. E., Gausemel, G., Lierhagen, S. & Tufto, A. 2002. Krepsdyr i 12 kransalgesjøer på Hadeland (Lunner og Gran kommuner, Oppland fylke) langs en trofi-gradient. NINA fagrapport 057 

Gjershaug, J. O. & Nygård, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: kongeørn i Norge : bestand, predatorrolle og forvaltning. NINA fagrapport 058 

Andersen, R., Linnell, J. D. C., Odden, J., Andrén, H., Sæther, B.-E., Moa, P., Herfindal, I., Kvam, T. & Brøseth, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: gaupe - bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier. NINA fagrapport 059 

Swenson, J. E., Dahle, B., Arnemo, J. M., Brunberg, S., Hustad, H., Nerheim, E., Sandegren, F., Solberg, K. H. & Söderberg, A. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: status og forvaltning av brunbjørnen i Norge. NINA fagrapport 060 

Pedersen, H. C., Brainerd, S. M., Liberg, O., Sand, H. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: ulv - bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. NINA fagrapport 061 

Sæther, B.-E., Engen, S., Persson, J., Brøseth, H., Landa, A. & Willebrand, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: levedyktighetsanalyser av skandinavisk jerv. NINA fagrapport 062

Solberg, E. J., Sand, H., Linnell, J. D. C., Brainerd, S. M., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J., Strand, O. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge : økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. NINA fagrapport 063 

Lande, U. S., Linnell, J. D. C., Herfindal, I., Salvatori, V., Brøseth, H., Andersen, R., Odden, J., Andrèn, H., Karlsson, J., Willebrand, T., Persson, J., Landa, A., May, R., Dahle, B. & Swenson, J. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia : GIS-analyser på et økoregionalt nivå. NINA fagrapport 064 

Linnell, J. D. C., Lande, U. S., Skogen, K., Hustad, H. & Andersen, R. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: forvaltningsscenarier for store rovdyr i Norge. NINA fagrapport 065 

Andersen, R., Andersen, R., Austmo, L. B., Bjøru, R., Dahle, B., Fauchald, P., Grov, B., Haaland, H., Hustad, H., Landa, A., Linnell, J. D. C., May, R., Mogstad, D. K., Nerheim, E., Odden, J., Skogen, K., Solberg, E. J., Swenson, J. E., Tufto, J. & Tveraa, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. NINA fagrapport 066 

Andersen, R., Bjerke, T., Brainerd, S. M., Bruteig, I., Brøseth, H., Gjershaug, J. O., Hustad, H., Landa, A., Linnell, J. D. C., Nygård, T., Pedersen, H. C., Skogen, K., Solberg, E. J., Svarstad, H., Swenson, J. E., Sæther, B.-E. & Tveraa, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: fremtidige FoU-oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA fagrapport 067 

Svarstad, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: rovviltkonflikter i noen europeiske land. NINA fagrapport 068 

Brainerd, S. M. & Bjerke, T. 2002. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: informasjonstiltak om store rovdyr i Norge. NINA fagrapport 069

Skogen, K., Haaland, H., Krange, O., Brainerd, S. M. & Hustad, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning : en undersøkelse i fire kommuner: Aurskog-Høland, Lesja, Lierne og Porsanger. NINA fagrapport 070

Bruteig, I. E., Austrheim, G. & Norderhaug, A. 2003. Utgreiingar i samband med ny rovviltmelding: beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning. NINA fagrapport 071

Aas, Ø. r., Vistad, O. I., Dervo, B., Eide, N. E., Kaltenborn, B. P., Haaland, H., Andersen, O., Svarstad, H., Skår, M. & Nellemann, C. 2003. Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet: internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker, kartlegging av næringsaktivitet i Dovrefjell-Sunndalsfjella, Femundsmarka og Reisa nasjonalparker, litteraturstudie av økologiske, kulturfaglige og sosiale effekter av turisme i verneområder. NINA fagrapport 072 

Dervo, B. K., Aas, Ø., Kaltenborn, B. P. & Andersen, O. 2003. Utmarksturisme i fjellregionen i Sørøst-Norge: vekst og vyer eller nedgang og resignasjon? NINA fagrapport 073

Hov, A. M. & Walseng, B. 2003. Suksesjon av ferskvannsinvertebrater i et nyetablert damsystem i Trøgstad kommune. NINA fagrapport 074

Brandrud, T. E., Bakkestuen, V., Bendiksen, E., Eilertsen, O. & Aarrestad, P. A. 2003. Terrengkalking i Gjerstad, Aust-Agder: effekter på skogsvegetasjon og sopp. NINA fagrapport 075

Fauchald, P., Tveraa, T., Yoccoz, N. G. & Ims, R. A. 2004. En Økologisk bærekraftig reindrift: hva begrenser naturlig produksjon og høsting? NINA fagrapport 076 

Tombre, I. M., Madsen, J., Tømmervik, H. & Eythórsson, E. 2004. Vårrastende kortnebbgjess i Vesterålen: konflikter med landbruket, årsaker og konsekvenser. NINA fagrapport 077 

Aas, Ø., Andersen, O. & Eide, N. 2004. Villreinjegere på Hardangervidda og i Forollhogna villreinområder: deres kjennetegn, motiver og holdninger til villreinforvaltning. NINA fagrapport 078 

Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O., Jensen, A. J., Fiske, P., Ugedal, O., Thorstad, E. B., Jensås, J. G., Bakke, Ø. & Forseth, T. 2004. Orkla - et nasjonalt referansevassdrag for studier av bestandsregulerende faktorer hos laks: samlerapport for perioden 1979-2002. NINA fagrapport 079 

Jensen, A. J. 2004. Geografisk variasjon og utviklingstrekk i norske laksebestander. NINA fagrapport 080 

Larsen, B. M. & Hesthagen, T. 2004. Laks i kalkede vassdrag i Norge: status og forventninger. NINA fagrapport 081 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: