Publikasjon

Tittel Tapsforebygging i reindriften: Effekten av vinterforing og kalving i gjerde
Undertittel
Forfattere Fauchald, P., Tveraa, T., Yoccoz, N. & Henaug , C.
År 2003
Kilde NINA Oppdragsmelding 773: 13pp.
ISBN, ISSN 82-426-1378-8 0802-4103

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no