Publikasjon

Tittel Tilleggsutredning om biologisk mangfold for flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt
Undertittel
Forfattere Strann, K.B., Langeland , K., Johnsen , T. & Tømmervik, H.
År 2005
Kilde NINA Rapport 8: 74 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1520-9 1504-3312
Referat

Det er gjennomført en kartlegging av viktige forekomster av biologisk mangfold i Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt (BM-rapport 21-2002 (Forsvarsbygg 2003a)). Det er vedtatt å bygge en sentral transportveg (hovedakse) gjennom hele feltet med tilhørende manøverbelte. Dette inngrepet vil i en rekke tilfeller komme i konflikt med viktige områder for biologisk mangfold (sammenveide BM-områder, naturtypeområder, viltområder, rødlistearter osv). Det ble opprettet en arbeidsgruppe som besto av personell fra Forsvarsbygg, miljøoffiserer fra de berørte garnisoner og NINA. Gruppa har ikke stått for de endelige faglige vurderingene i tilleggsutredningen, men kun gitt råd til NINA vedrørende hva som vil være praktisk gjennomførbart av de anbefalinger som NINA foreslår samt framskaffet nødvendig informasjon om Forsvarets nåværende og framtidige bruk av skyte- og øvingsfeltet. Gruppa har gitt innspill på NINAs anbefalinger for samtlige områder der det er konflikt mellom den foreslåtte hovedaksen og de påviste områdene som er viktige for biologisk mangfold. NINA anbefaler i rapporten at hovedaksen flyttes i tre områder der den kommer i konflikt med BM-områder. Videre gis det en rekke anbefalinger for tiltak som vil avbøte negative effekter som Forsvarets aktiviteter vil ha på biologisk mangfold innenfor skyte- og øvingsfeltet. De råd som gis begrenses imidlertid seg kun til den planlagte hovedaksen og det tilhørende manøverbeltet rundt. Utover disse områdene vil det være de råd som er gitt i BM-rapport 21-2002 (Forsvarsbygg 2003a) som anbefales fulgt ved Forsvarets aktiviteter. Anbefalingene som gis i forhold til hovedaksen og tilhørende manøverfelt består i all hovedsak av forslag til hvordan Forsvaret skal forholde seg i tid og rom i tilknytning til BMområdene. Videre gis det en rekke anbefalinger som er knyttet til enkelte naturtypelokaliteter, snøskutertraseer, elvepasseringer med mer. Metodikken som er brukt i dette arbeidet bygger på Statens Vegvesen sin Håndbok for konsekvensutredninger.
Oppdragsgiver Forsvarsbygg.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no