Publikasjon

Tittel Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J.W.
År 2005
Kilde NINA Rapport 32: 28 pp + vedlegg.
ISBN, ISSN 82-426-1552-7 1504-3312
Referat

Det planlegges en utvidelse av masseuttaket Jordfallet i Alta, og Barlindhaug Consult AS har fått i oppdrag å gjennomføre en konsekvensutredning for det planlagte tiltaket. NINA er underleverandør, og har i oppgave å utrede konsekvensene for naturmiljøet. NINAs oppdrag har derfor vært å opparbeide en oversikt over hvilke innvirkninger de planlagte inngrepene kan ha på naturmiljøet, både generelt biologisk mangfold, samt å foreslå endringer som kan minske mulige negative konsekvenser på naturmiljøet. Størstedelen av influensområdet består av flate partier dominert av furu- og bjørkeskog. Dette gjelder spesielt de vestlige partiene vest til Storelvdalen / Altaelva. Fjellbjørk er i enkelte områder mer tallrik enn furu. Feltsjiktet er dominert av lyng- og vierarter. De vanligste artene er fjellkrekling, tytebær, blokkebær og blåbær. Finnmarkspors og einer er mer spredt. Kulturspredte arter finnes i store deler av området, hovedsakelig langs småveiene, i selve masseuttaket og rundt åkeren i vest. Partier med høgstaudeskog finnes langs bekken nord for dagens masseuttak. Ingen av de registrerte karplantene er rødlistede i Norge. Ingen av plantene eller vegetasjonstypene er heller regionalt sjeldne, men to lavarter registrert i området, er sjeldne i Finnmark. Det ble ikke registrert noen rødlistede fugle- eller pattedyrarter i undersøkelsesområdet. Artsantallet var forholdsvis lavt og besto av stort sett vanlige spurvefugler. Kun forekomsten av hekkende sandsvaler og beite- eller trekkområde for elg er gitt en viltvekt, men da bare av lokal verdi. Den samlede naturverdien av hele planområdet vurderes til å være av liten til middels verdi. De to alternativene på masseuttak utgjør et stort arealmessig inngrep, men samlet vurderes omfanget til lite negativt. Tiltaket vil dermed ha liten negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet. Ingen avbøtende tiltak ser ut til å kunne minske de negative effektene av inngrepet på kort sikt, men direkte forurensning under anleggsfasen må generelt unngås.
Oppdragsgiver Barlindhaug Consult AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no