Publikasjon

Tittel Dødsårsak og opprinnelse for alkefugler som strandet på Rogalandskysten i februar 2003
Undertittel
Forfattere Aarvak , T. & Anker-Nilssen, T.
År 2005
Kilde NINA Rapport 95: 24pp.
ISBN, ISSN 82-426-1641-8 1504-3312
Referat

Etter en episode med massedød av sjøfugler tidlig i februar 2003 på kysten av Rogaland, ble et utvalg på 70 av de i alt 593 døde eller døende alkefuglene som ble registrert strandet undersøkt i henhold til internasjonalt standardiserte metoder for å fastslå deres dødsårsak, kjønnsog aldersfordeling, og geografiske opprinnelse. Selv om voksne fugler utgjorde mindre enn halvparten av utvalget, viste en sammenligning av deres vingelengder med de for levende voksenfugler i ulike kolonier at det mest sannsynlige opphavet til lomviene Uria aalge (63 % av ofrene), alkene Alca torda (3 %) og lundene Fratercula arctica (10 %) var kolonier i Skottland, for alke muligens også i Irland. Gjenfunn av ringmerkede fugler var viktig tilleggsinformasjon til denne vurderingen. Noen få fugler fra kolonier i Sørvest-Norge ble muligens også berørt. Alkekongene Alle alle (8 % av ofrene) tilhørte trolig nominat-underarten A. a. alle og stammet derfor mest sannsynlig fra Svalbard eller Øst-Grønland. Alle de undersøkte fuglene var ekstremt avmagret og hadde høyst sannsynlig omkommet av sult. En påfølgende episode med massedød i samme område litt senere i måneden (medregnet i den angitte artsfordelingen) skyldtes imidlertid et tilfelle av oljeforurensing, selv om den kan ha blitt forsterket av den generelt dårlige kondisjonen til fuglene i området.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no