Publikasjon

Tittel Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet
Undertittel Statusbeskrivelse og mulige konsekvenser for naturmiljøet
Forfattere Systad, G.H., Aas-Hansen , Ø., Bustnes, J.O. & Bjørn , P.A.
År 2006
Kilde NINA Rapport 112: 29 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1660-4 1504-3312
Referat

Fuglelivets bruk av området: Kvalsundet er et viktig område for overvintrende sjøfugl, og spesielt . Mulige effekter på sjøfugl omfatter beslaglegging av habitat (havdykkender) og risiko for kollisjoner med turbinbladene (flere arter og grupper sjøfugl). Anlegget kan også virke tiltrekkende som sitteplass for storskarv. Fiskeressurser og forholdet til kommersielt fiske: Tiltaket har trolig ingen effekt på kommersielt fiske. Effekter på fiskeressursene kan omfatte kollisjonsrisiko, tiltrekning eller skremmeeffekt på grunn av lyd (støy). Tiltrekningseffekten omfatter både tiltrekning pga. lyd, men også tiltaket som skjulested og levemiljø. For temaet støy er det utført en litteraturgjennomgang i forhold til mulige effekter. Informasjon om bunnflora/-fauna: Effekter på dette temaet regnes som minimale, men kan omfatte endrede strøm- og turbulensforhold. Tiltaket kan hindre predasjon av organismene på bunnen. Mulige forekomster, eventuelle trekk av sjøpattedyr: Nise og steinkobbe er de mest aktuelle artene. Mulige effekter omfatter påvirkning av støy og kollisjonsrisiko. Landpattedyr som muligens utnytter området rundt tidevannsmøllen (særlig gjelder dette oter): Effektene på oter tilsvarer de for sjøpattedyr. Effekten på andre arter regnes som ubetydelige. Friluftsaktiviteter: Området brukes aktivt av fritidsfiskere og fritidsdykkere. Tiltaket begrenser aktiviteten til fritidsdykkerne. Fritidsfiskere fra land berøres ikke av tiltaket, men det begrenser fritidsfiske fra båt noe.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no