Publikasjon

Tittel Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra overvåking av overvintrende sjøfugl fram til 2000.
Undertittel
Forfattere Lorentsen, S.-H. & Nygård, T.
År 2001
Kilde NINA Oppdragsmelding 717: 62pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0802-4103
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976 da man startet med overvåking av overvint-rende sjøfugl på utvalgte lokaliteter langs norskekysten. Fra 1980 har overvåkingen omfattet ti utvalgte områder langs kys-ten, fra Østfold til Varangerfjorden. Tellingene gjennomføres fra slutten av januar (Sør-Norge) til begynnelsen av mars (Nord-Norge), og er koordinert med de internasjonale midtvintertel-lingene av vannfugl i regi av Wetlands International. Denne rap-porten dekker en uavbrutt serie på 21 år (for noen områder 24 år), og er derfor en av de mest omfattende og langvarige fauna-overvåkingsprosjektene her i landet. Antallet enkeltlokaliteter som telles er ca. 200 (pluss en del underlokaliteter). For mange av artene telles over 10 % av Norges antatte overvintringsbe-stand, for enkelte nær 100 %, for eksempel som hos stellerand, hvor nesten hele bestanden ligger i Varangerfjorden. Resultatene fra overvåkingsprogrammet for overvintrende sjø-fugl viser at for de fleste artene er det ikke registrert vesentlige bestandsendringer på landsbasis i perioden 1980-2000. Over-vintringsbestandene av noen arter (storskarv, toppskarv, stokk-and, gråmåke og svartbak) har økt, mens bestandene av andre arter (gråstrupedykker, ærfugl, praktærfugl, havelle og teist) har avtatt på landsbasis. Det er få sammenfallende bestandsend-ringer for de artene som overvåkes innenfor geografiske regio-ner, noe som kan skyldes at man overvåker blandede bestander. Imidlertid har overvintringsbestandene av ærfugl og sjøorre gått tilbake langs kystavsnittet fra Smøla til Saltenfjorden, noe det bør tas hensyn til i forvaltningen av disse bestandene. Det anbe-fales at man starter undersøkelser for å avdekke årsaken til ned-gangen i ærfugl- og sjøorrebestandene.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no