Publikasjon

Tittel Hardangervidda nasjonalparksenter - et egnet kompetansesenter for villrein
Undertittel En forstudie
Forfattere Baadsvik, K.J.
År 2006
Kilde NINA Rapport 116: 21 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1664-7 1504-3312
Referat

Denne forstudien er utarbeidet på oppdrag fra styret i Hardangervidda nasjonalparksenter. Målet med forstudien har vært a) å belyse hvordan et kompetansesenter for villrein kan inngå som en integrert del av nasjonalparksenteret b) å beskrive nærmere rolle og oppgaver for kompetansesenteret c) å utforme et grunnlag for videre planlegging av en ny utstilling/publikumsattraksjon ved senteret Vi foreslår at styret for senteret konsentrerer det videre arbeid om to hovedsaker, med ut-gangspunkt i forstudien: 1) En nærmere konkretisering og prioritering av kompetansesenterets arbeidsopp-gaver og å sikre en langsiktig finansiering av senterets drift. I dette arbeidet må man trekke med Direktoratet for naturforvaltning (DN), NINA og lokale/regionale aktø-rer. I utgangspunktet vil det være naturlig at kompetansesenteret forankres i DN. 2) Utvikling av et konkret gjennomarbeidet konsept for utstillingen/ publikumsat-traksjonen, herunder å utarbeide et velfundert investeringsbehov. Det må være et mål å søke investeringsmidler fra næringslivet for å bygge opp utstillingen som vi me-ner i første omgang bør konsentreres om villreinen. Til dette arbeidet må styret etter vårt syn trekke til seg konsulenthjelp, både utstillingsmessig og naturfaglig. Det anbefa-les at styret inngår avtale med et velrenommert firma med utstillingskompetanse om å stå i spissen for dette arbeidet. NINA bør stå for den faglige kvalitetssikring av villrein-utstillingen Ovenstående betyr samtidig at vi anbefaler at den videre realisering av visjonen for hele Har-dangervidda nasjonalparksenter (jfr. Kap. 4) bør skje skrittvis etter at kompetansesenteret og utstillingen er etablert.
Oppdragsgiver Hardangervidda nasjonalparksenter, Styret.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no