Publikasjon

Tittel Konsekvensutredning 420 kV kraftledning Sima - Samnanger
Undertittel Tema: Reiseliv og turisme
Forfattere Aas, Ø., Museth, J. & Tangeland, T.
År 2006
Kilde NINA Rapport 163: 38 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1715-5
Referat

Denne rapporten redegjør for reiselivsnæringen i Hardangerfjorden, og vurderer konsekvense-ne for næringen av en planlagt 420 kV kraftlinje mellom Sima i Eidfjord innerst i fjorden og Samnanger vest for Kvam herad. Det foreligger flere alternativer i form av ulike luftledninger på nordsiden av fjorden, og ett alternativ med sjøkabel mellom Sima og Nordheimsund, med luft-ledning videre til Samnanger på sørsiden av Kvamskogen. Rapporten er basert på innsamlede data, rapporter og reiselivsstatistikk, intervjuer med repre-sentanter for bedrifter, næringsorganisasjonen regionalt og kommunene, og faglitteratur. Data-grunnlaget for verdivurderingene av reiselivsnæringen i området vurderes som meget godt, mens grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av linjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene. Reiselivsnæringen i Hardanger er meget betydelig, og området er en reiselivsdestinasjon av nasjonal betydning. Grove anslag på næringens omsetning ligger rundt en milliard kroner, og det anslås at rundt 1 200 årsverk er knyttet til reiseliv i regionen bestående av kommunene Ul-lensvang, Odda, Jondal, Kvam, Granvin, Ulvik og Eidfjord. Til sammenligning anslås det at hele reiselivsnæringen i Hordaland sysselsetter rundt 10 000 årsverk. Fire av kommunene be-røres av prosjektet, dvs. Eidfjord, Ulvik, Granvin og Kvam, av disse er det mest turisme i Ulvik, Eidfjord og Kvam. Turismen i området er sammensatt, men domineres av sommerturisme ba-sert på ferie og fritidsmarkedet. Hardangerfjorden inngår sammen med Sognefjorden og diver-se fjorder i Møre & Romsdal i det som internasjonalt markedsføres som fjord-Norge. Næringen i området fremstår som godt organisert og profilerer seg i økende grad på natur- og landskaps-kvalitetene. Både det norske og ulike utenlandske markeder er til stede i området i betydelig grad, gjennom individuelle reiser og gruppereiser, med privatbil, buss og cruiseskip. I tillegg har spesielt Kvam herad en betydelig næringsvirksomhet knyttet til fritidshytter på Kvamsko-gen. Samlet sett er det ingen tvil om at reiselivsnæringen i området har svært stor verdi. Nullalternativet, dvs. utviklingen innen reiselivet i området uten inngrepet vurderes som dyna-misk, voksende men svært uforutsigbart. Reiselivet i dette området preges selvsagt av de ge-nerelle endringene og risikoene som næringen generelt er preget av, som økt spesialisering, mer vekt på autensitet og opplevelser, kortere ferier og økt betalingsvilje. Den vedtatte Har-dangerbroen må det påregnes vil føre til betydelige endringer i reiselivet i området, i første rek-ke i form av en intern omfordeling knyttet til endringer i reisemønster og reisetid, men også med muligheter for vekst, særlig innenfor dagsbesøk. Vurderingene knyttet til virkning og konsekvens er beheftet med stor usikkerhet. For det første har vi ikke funnet tilsvarende vurderinger fra Norge eller andre land som vi kan trekke erfaring-er ut i fra. For det andre er som sagt næringen av et slikt omfang at selv en liten negativ kon-sekvens kan få relativt stor økonomisk betydning og begrunne relativt betydelige investeringer i avbøtende tiltak. Næringen i området er meget negative til alle alternativ med luftlinje, og er meget bekymret for virkningene. Det er argumenter både for og mot at inngrepet skal kunne påvirke reiselivet betydelig. Basert på vurderingene, vurderer vi virkningene og konsekvensene av de ulike alternativene etter beste skjønn slik:Tabell 1. Oppsummering av områdenes verdi, virkning og konsekvens av de foreliggende al-ternativene. Alternativ Verdi Virkning Konsekvens Kommentar 1.0, 1.3 og 1.5 Svært stor Middels stor Middels stor nega-tiv Ikke vesentl. skille mellom underalt. negativ 1.1 Svært stor Liten negativ Liten negativ Minst neg. konse-kvens av ytre alt. 3.0 Svært stor Liten negativ Liten negativ 4.0 Stor Ingen Ingen Forutsetter flytting av eksisterende 300 kV til samme trase Rangering: Sjøkabelalternativet 4.0 er det klart minst negative for reiselivsnæringen. Ved en nærmere vurdering av alternativene er det viktig å peke på at det fremkommer et eget alterna-tiv som en kombinasjon av 1.1 og 3.0, som av luftspennalternativene etter vår faglige vurdering vil gi de minste negative virkningene for reiselivsinteressene av de ulike alternativene som ikke innebærer sjøkabel. Dette gir følgende rangering av de ulike alternativene: Best: Alternativ 4 Nest best: Kombinasjon av alternativ 1.1 og alternativ 3 (alt. 1.1 Sima – Granvin, Alt. 3 Granvin – Samnanger) Tredje best: Alternativ 3 Fjerde best: Alternativ 1.1 Dårligst: Øvrige alternativ (1.0, med varianter 1.01, 1.3, 1.3.4, 1.5) Sentrale avbøtende tiltak, utenom sjøkabel, er (i tilfeldig rekkefølge): - Masteutforming, -plassering og –linjemerking som gjør master og kabler minst mulig synlig - Samordning m/ 300 kV over Kvamskogen (dvs. flytting av denne ned til foreslått 1.0/4.0) - Sanering av, eller samlokalisering med eksisterende linjer, for eksempel gamle fjordspenn - Justering over Kvamskogen: vurdere å flytte trase til sør for Fossdalsvatnet, også ek-sisterende 132 kV linje)
Oppdragsgiver Statnett.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no