Publikasjon

Tittel Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB)
Undertittel
Forfattere Hagen, D., Museth, J. & Odden, J.
År 2006
Kilde NINA Rapport 109: 30 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1657-4
Referat

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av riksvegnettet (ca 28 000 km riks- og europaveger) over hele landet. Veger og trafikk påvirker miljøet negativt gjennom bl.a. foruren-sing, forstyrrelse av økologiske prosesser, økt dødelighet hos dyr, og veger fører til tap, isole-ring, oppsplitting og redusert verdi av naturlige leveområder. Det foreligger håndbøker og vei-ledere for å ivareta hensynet til miljøet ved etablering av nye veger, men det finnes ikke til-fredsstillende systemer eller metoder for å ta slike hensyn ved utbedring, drift og vedlikehold av det eksisterende vegnettet. Vegdirektoratet ønsker, som en del av sitt sektoransvar for å inte-grere hensynet til biologisk mangfold i sin virksomhet, å utvikle en metode for økologisk vurde-ring av eksisterende vegnett. Målet med prosjektet har vært å utvikle forslag til en metode som skal brukes til registrering og tilstandsvurdering av naturverdier og konflikter langs vegnettet. Målet på sikt er å utarbeide strekningsvise tiltaksplaner. Forslaget til metode har tatt utgangspunkt i strukturen i nasjonal vegdatabank (NVDB). Den sentrale registreringsenheten i NVDB er vegobjekter. Det er lagt vekt på at innsamlede data skal være på en form som muliggjør innlegging og ajourføring til-svarende andre typer data i NVDB. Utvalg og beskrivelse av gode og relevante objekter for kartlegging av biologiske verdier og konflikter har vært den sentrale delen av prosjektet, inkludert beskrivelse av tilhørende egenskapstyper og tillatte verdier (jfr. strukturen i NVDB). Hvilke krav som skal stilles til ”gode” objekter inkluderer både faglige, tekniske og praktiske vurderinger. Det er en forutsetning for Vegdirektoratet at registreringene skal kunne gjøres av personer uten spesialkompetanse i bio-logi. Det er imidlertid åpenbart at noen av de foreslåtte objekttypene krever en viss biologisk kompetanse dersom kartleggingen skal ha en verdi for påfølgende tiltaksarbeid. I forslaget er det valgt å skille mellom Vegobjekttypekategorier ”Naturverdi” og ”Påvirkning”. Under kategori ”Naturverdi” er i alt åtte Vegobjekttyper foreslått: Verneområder, prioriterte na-turtyper, viktige naturområder, strandsoner, kulturlandskap, vegkantvegetasjon, viktige artsfo-rekomster og økologiske korridorer. Under kategori ”Påvirkning” er det foreslått fem Vegobjekt-typer: Veg krysser lineære habitat, veg tangerer lineære habitat, strekning med høg faunadø-delighet, veg krysser naturområde og fremmede arter. Under ”Påvirkning” er i tillegg flere ek-sisterende vegobjekttyper fra NVDB i sin helhet er integrert i det foreslåtte systemet. Spesielt gjelder dette objekttyper i tilknytning til vann og vassdrag. Det er etter hvert gjort et omfattende kartleggingsarbeid i forbindelse med implementeringen av vannrammedirektivet rundt om i landet. Denne kartleggingen dekker allerede en del av kunn-skapsbehovet knyttet til vegers påvirkning av vann og vassdrag. I det videre arbeidet med den ”økologiske vurderingen av vegnettet” må erfaringer og data fra dette arbeidet benyttes. Den økologiske situasjonen langs vegnettet er ikke statisk, heller ikke trafikkmengden, og det er viktig at informasjon om de ulike objekttypene som ligger inne i NVDB jevnlig blir oppdatert. Det vil også være viktig å samordne og ta i bruk allerede eksisterende data og kunnskap. Dette kan være informasjon som allerede ligger inne i eksisterende databaser (f. eks ”Naturbase” og ”Vanninfo”). Med tanke på framtidige handlingsplaner er det viktig at foreslåtte tiltak er kunn-skapsbasert, dvs. både biologisk og teknisk kompetanse vil være viktig ved beskrivelse, plan-legging, gjennomføring og evaluering av effekten av tiltak.
Oppdragsgiver Vegdirektoratet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no