Publikasjon

Tittel Fjellrev i Norge 2006
Undertittel Overvåkingsrapport.
Forfattere Eide, N.E., Andersen, R., Flagstad, Ø., Linnell, John D.C. & Landa, A.
År 2006
Kilde NINA Rapport 215: 30 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1775-9
Referat

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev overvåker årlig kjente fjellrevhi på landsba-sis. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av disse, blir prioritert for kontroll om våren eller sommeren. I forbindelse med disse kontrollene registreres aktivitet og yngling av både fjellrev og rødrev. Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn og analysert med tanke på artsbestemmelse (fjellrev eller rødrev), haplotype-sammensetning, eventuell farmrevopprinnelse og individidentifikasjon. Kontrollene blir gjort av folk lokalt (personell fra Statens naturoppsyn (SNO), Fjelltjenesten, Fjellstyrer og andre). Seks regionale SNO-koordinatorer er ansvarlig for rapporteringen til NINA, som kvalitetssikrer, registrerer og sammenstiller resultatene. Detaljopplysninger om fjell-revhiene og kontrollene av disse blir oppdatert årlig. Disse blir gjort tilgjengelig for forvaltningen gjennom Naturbasen. Av 738 hi registrert i Hidatabasen er 554 fjellrevhi. De øvrige er rødrevhi eller usikre med hen-syn til opprinnelse. I 2006 ble det utført 328 kontroller på i alt 239 ulike hi (noen hi ble kontrol-lert flere ganger). Det ble dokumentert yngling av fjellrev på 5 av disse hiene i år, alle i Finn-mark. Kullstørrelsen varierte fra 2-4 valper. Dette er langt færre ynglinger enn de to forutgåen-de årene, og de har en helt annen geografisk fordeling. Fjellrevbestanden må karakteriseres å være i et bunnår, noe som trolig kan forklares gjennom totalt fravær av smågnagere i de fleste fjellområdene helt nord til Troms, mens det i Finnmark ble rapportert å være en del smågnage-re. Forsøkene med rødrevkontroll på Varangerhalvøya kan også ha hatt positiv innvirkning på den geografiske fordelingen av fjellrevynglingene. Overvåkingsprogrammet mottok 93 prøver for DNA-analyse, hvorav 47 viste seg å være fra fjellrev. Det ble identifisert totalt 23 individer fra dette materialet, 15 i Nord-Norge og 8 i Sør-Norge. Alle prøvene fra Sør-Norge inneholdt haplotype H9 som ikke finnes naturlig i den opp-rinnelige fjellrevbestanden i Fennoskandia. Ut ifra prøvemateriale er det grunn til å anta at vi ikke har opprinnelig vill fjellrev igjen i Sør-Norge. Det ble også registret en hybrid i prøvemate-riale fra sørlige Finnmark.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no