Publikasjon

Tittel Bevaringsbiologi – fjellrev i NINA 2006
Undertittel
Forfattere Landa, A., Eide, N.E., Flagstad, Ø., Herfindal , I., Strand, O., Andersen, R., Van Dijk, J., Kvaløy, K. & Linnell, John D.C.
År 2006
Kilde NINA Rapport 214: 37 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1774-0
Referat

Fjellreven Alopex lagopus er kritisk truet i Fennoskandia. Det er iverksatt overvåking, ulike be-varingstiltak samt forskning for å forklare den vedvarende tilbakegangen i Norge, Sverige og Finland. Denne rapporten oppsummerer status for FOU prosjekter knyttet til bevaringsbiologi på fjellrev ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Gjennom det nasjonale overvåknings-programmet, og overvåking utført i Sverige, ble det til sammen registrert 8 ynglinger i 2006, 5 av disse var i Finnmark, mens 3 var i Sverige. Det lave antallet ynglinger er som forventet og kan forklares med at det var lite smågangere helt nord til Troms. Genetiske profiler av samtlige ekskrementer innsamlet i Norge dokumenterte 15 forskjellige individer i Nord-Norge. I Sør-Norge ble det registrert 8 individer. Disse var enten rømte farmrever, eller blanding mellom vill rev og farmrev (”hybrider”). Det reises derfor tvil om hvorvidt disse kan klassifiseres som opp-rinnelige ville fjellrever og om det finnes fjellrev tilbake i Sør-Norge. En videre utredning av si-tuasjonen i Sør-Norge bør være blant prioriterte oppgaver for 2007. I Børgefjell, Nordland ble det etablert utvidet kartlegging og registrering av fjellrev og rødrev på lik linje med det man gjør i Sverige. Børgefjell er således etablert som et viktig kontrollområde for forsøkene med rødre-vavskytning og støtteforing som utføres av det svenske SEFALO+-prosjektet og for rødrev-kontrolltiltakene i prosjektet ”Fjellrev i Finnmark”. På Sæterfjellet avlsstasjon ble det født et kull med 6 valper i 2006. Fire av disse, en hann og tre tisper, gikk inn i avlsprogrammet. Det ble dannet et nytt par ved å splitte opp et eksisteren-de par som ikke hadde fått valper. De to hannvalpene som ble satt ut på Saltfjellet i oktober måned hadde tilhold på hiet de ble satt ut på og benyttet fôrautomaten i avtagende grad den første måneden. De er ikke registret på fôrautomaten etter oktober måned. Utsettingen er et ledd i utprøving av ulikemetoder for tilbakeføringa av dyr til naturen. Resultatet vil evalueres til sommeren når vi får overblikk over hvordan de utsatte dyrene klarer seg gjennom vinteren og om de etablerer seg i området. For å øke antall par, tilflyt av genetisk variasjon, samt å utnytte potensialet i avlsstamme og avlsstasjonen bedre, er det behov for to nye hannvalper til avlsprogrammet i 2007. Resultatene av en omfattende landskapsøkologiske analyse (GIS) ut-ført i samarbeid med andre Fennoskandiske forskere og institusjoner, viser at sannsynligheten for yngling i naturen avhenger av både miljøfaktorer og demografiske faktorer. Resultatene vi-ser at fjellreven er truet av et samspill av mange faktorer. Økt konkurranse og predasjon fra rødrev Vulpes vulpes hindrer bruk av lavereliggende hi i produktive områder. Lav bestandstett-het fører til liten spreding og kontakt mellom aktive hi og fjellområder. På bakgrunn av dette bør bevaringsinnsats og planmessig utsetting fokusere på områder med en høy tilgang til gode hi, og der muligheten for kontakt med andre bestander er stor. De største og viktigste fjellrevom-rådene i Fennoskandia omfatter både Norge, Sverige og Finland. Dette understreker betyd-ningen av samarbeid på tvers av landegrensene både med hensyn til forskning og forvaltning.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no