Publikasjon

Tittel Kongeørn i Finnmark 2001-2006
Undertittel
Forfattere Systad, G.H., Nygård, T., Johnsen , T., Jacobsen, K.-O., Halley, D.J., Håkenrud , B., Østlyngen , A., Johansen , K., Bustnes, J.O. & Strann, K.B.
År 2007
Kilde NINA Rapport 236: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1796-5
Referat

ålet med dette prosjektet har vært å framskaffe mer kunnskap om kongeørnbestanden i Finnmark ved å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster. Vi har studert arten gjennom seks feltsesonger (2001-2006) i området Porsanger – Karasjok – Tanadalen, og i Kautokeino og Alta kommuner på fastlandet. Fra 2005 er også de ytre delene av Vest- Finnmark inkludert, med fokus på Stjernøya, Seiland, Sørøya og Rolfsøy. Vi anslår nå hekkebestanden i Finnmark til over 100 hekkende par, og av disse har prosjektet data fra over 80 territorier. Produksjonen var lav i årene 2001-2003, med henholdsvis 0,35, 0,41 og 0,39 unger pr. territorielle par. I 2004 og 2005 var den steget til 0,60, og 0,73, mens den i 2006 var 0,53. Produksjonen varierer kraftig mellom år og delområder, noe som sannsynligvis skyldes variasjoner i tilgjengelig næring. Tallene tilsvarer grovt sett det som er normalt i nordlig deler av Sverige og Finland, men en viss usikkerhet er knyttet til metodikken for beregning av antall territorier. Det viser seg at mange par avbryter hekkingen tidlig på våren, og kan dermed bli oversett. Næringsvalget for hekkende kongeørn er kartlagt gjennom innsamling byttedyrsrester og gulpeboller i og rundt reirene, og ved hjelp av stabil isotopteknikk. Fugl, spesielt ryper (51,4 %), dominerer dietten, med hare som det nest vanligste byttedyret (13,4 %). Rein utgjør 8,6 % av byttedyrene, men det er uvisst om dette er dyr som kongeørnene har drept selv. Hittil er 13 unger merket med solcelledrevete Argos/GPS-satellittsendere og to med batteridrevne satellittsendere uten GPS-nøyaktighet. Tre av senderne er funnet i Nord-Sverige under omstendigheter som indikerer ulovlig avliving. Ungfuglene fra Finnmark har stort sett trukket sørover den første vinteren, men det er stor variasjon i bevegelsene til disse. Både Norge, Sverige, Finland og Russland brukes som overvintringsområder. De aller fleste har returnert til Finnmark på vårparten året etter merking. Satellittdataene viser at ungfuglene i liten grad bruker kalvingsområdene for tamrein på denne tida. Det er en tendens til at ungfuglene beveger seg ut mot kysten etter kalvingstiden, og de ser ut til å bli mer bundet til Finnmark med alderen. Vi mener at prosjektet har framskaffet ny og relevant kunnskap som kan komme til nytte i vår forståelse av kongeørnas atferd og økologi i et reindriftsområde, forhåpentligvis til nytte for våre forvaltningsmyndigheter.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, Reindriftens utviklingsfond.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no