Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold
Undertittel Skjervøy kommune
Forfattere Strann, K.B., Bjerke, J.W., Frivoll , V. & Johnsen , T.V.
År 2007
Kilde NINA Rapport 209: 49 pp.
ISBN, ISSN :978-82-426-1769-9
Referat

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av naturtyper og vilt. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Skjervøy kommune. Prosjektet har identifisert 12 verdisatte naturtypeområder og 12 viltområder. 22 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er identifisert to områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sårbar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rapporten, men er levert separat til Skjervøy kommune. Alle opplysninger om viktige viltforekomster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Excel. Samtlige UTMreferanser er presentert i kartdatum WGS84.
Oppdragsgiver Skjervøy kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no