Publikasjon

Tittel Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO)
Undertittel Faglig framdriftsrapport for 2006
Forfattere Sverdrup-Thygeson, A., Blom , H.H., Brandrud, T.E., Bratli , H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F.
År 2007
Kilde NINA Rapport 238: 86 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1798-9
Referat

NINA og Skog & Landskap (tidligere Skogforsk og NIJOS) har i 2006 fortsatt arbeidet med kartlegging av hotspot-lokaliteter og metodeutvikling for overvåking av rødlistearter i AR-KO prosjektet, som er en del av ”Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold”. Kartleggingsresultater Feltarbeidet har i 2006 omfattet insekt-, sopp- og lav-registreringer på hule eiker, insekt- og soppregistreringer på kalkrike arealer i indre Oslofjord, oppfølging av Miljøregistrering i Skog (MiS) i tilknytning til Landsskogsflater, samt videre testing av kartlegging/overvåking i transekter i tilknytning til Landsskogsflater (Landsskog-aktiviteten publiseres separat av Skog & Landskap). Kartlegginger har i 2006 vært utført i Aust-Agder (Åmli), Vest-Agder (Søgne), Telemark (Larvik, Stokke), Oslo, Akershus (Asker, Bærum), Buskerud (Hole), Oppland (Lunner) og Østfold (Halden). Totalt i 2004-2006 er nå 427 lokaliteter kartlagt i ulike naturtyper, hovedsakelig i kulturlandskap og skog. Hele 10 billearter og 5 sopparter er funnet nye for Norge hittil i prosjektet, de aller fleste av disse er rødlistet. Det er gjort funn av en rekke arter som tidligere hadde usikker status, og som nå med sikkerhet kan sies å ha populasjoner i Norge. Kartleggingen har også gitt nye funn bl.a. av en endemisk soppart for Oslofjordområdet, som i 2006 er beskrevet som ny for vitenskapen. I 2006 ble det funnet 118 forekomster av 75 rødlistede insektarter, hvorav 39 er i kategoriene kritisk truet (CR), direkte truet (EN) eller sårbare (VU) i henhold til Rødlista 2006. Det ble registrert til sammen ca. 75 rødlistearter av jord- og vedboende sopp i 2006, hvorav 52 rødlistearter i kalklindeskog som er et særnorsk element med en unik ansamling av rødlistearter i høye kategorier, samt 6 rødlistede lav på eik. AR-KO prosjektet utgjør med dette den største kartleggingsinnsats for rødlistede insekter og rødlistede sopp (vedboende + jordboende) som er gjennomført i Norge. Kunnskapen både om utbredelse og habitattilknytning som er et resultat av AR-KO prosjektets aktiviteter i 2004-2006 har da også utgjort viktig bakgrunnsinformasjon for vurderinger i den nye rødlista utgitt i 2006. Hotspot-habitater og videre kartleggingsbehov Med bakgrunn i den nye Rødlista har vi gjort en gjennomgang for å finne fram til a) hvilke habitater som ut fra dagens kunnskap huser flest rødlistearter, b) dagens kunnskap om disse habitatene, samt c) kartleggingsbehov fremover. Denne gjennomgangen er begrenset til sopp og insekter (med hovedvekt på biller). For sopp er det kun fokusert på habitater i skog. Når det gjelder jordboende sopp, peker lågurteikeskog og rike rasmarklindeskoger seg ut som viktige hotspot-habitater i skog, med mange rødlistearter og stort kartleggingsbehov, tett fulgt av kalklindeskog og kalkgranskog. Nordpå er rike boreale lauvskoger et av de viktigste hotspothabitatene. For vedboende sopp peker gamle, rike granskog/bekkekløft-miljøer seg ut som det rikeste hotspot-miljøet. Gammel eikeskog og gammel furuskog er andre viktige hotspot-habitater for vedboende sopp. Når det gjelder insekter, er det særlig åpenmarks-arealer som peker seg ut med høyt antall rødlistearter, omfattende negativ påvirkning og lite kunnskap. Naturtyper som er spesielt viktige er sandområder, elvebredder, kalktørrenger og ugjødsla beitemark. I tillegg er fortsatt fokus på skog viktig. Dette gjelder særlig gammelskog i lavlandet, inkludert hule eiker. Overvåking Overvåking av rødlistearter skal gi kunnskap om rødlisteartenes populasjonsutvikling og om hvilke menneskeskapte faktorer som påvirker utviklingen. Vi kan tenke oss tre supplerende hovedstrategier for overvåking av rødlistearter, basert på hhv. Tilfeldig utvalg av habitat, Stratifisert utvalg av habitat, og Overvåking av kjente lokaliteter. I denne rapporten beskriver vi to tilnærmingsmetoder for overvåking gjennom stratifisert utvalg av habitat. Vi foreslår et opplegg for overvåking av rødlistede arter innenfor et begrenset geografisk område med et stort antall rødlistearter, kalt Referanselandskap. Referanselandskapet er ikke tenkt som nasjonalt representativt, men som et laboratorium for utprøving av metoder, og som en mulig byggestein for et eventuelt framtidig nasjonalt nettverk av overvåkingsområder spisset mot truete og sårbare arter. Vi foreslår at overvåkingen i et Referanselandskap i skog stratifiseres etter tre forvaltningskategorier; naturreservater, MiS-områder og det resterende skoglandskapet, og at overvåkingen baseres på tilfeldig valgte, faste prøveflater/overvåkingsenheter. Videre beskriver vi to tilnærmingsmetoder for stratifisert overvåking, som skiller seg fra hverandre når det gjelder graden av stratifisering: A. En artsovervåking der prøveflater trekkes fra hele skoglandskapet ved hjelp av rutenettdesign og B. En mer spisset artsovervåking der prøveflatene kun trekkes blant områder som inneholder et bestemt og nærmere definert hotspot-habitat. Den siste metoden er eksemplifisert ved et overvåkingsopplegg for jordboende sopp i hotspot-habitatet rike eik-lindeskoger og et overvåkingsopplegg for rødlistearter tilknyttet hotspot-habitatet hul/grov/gammel eik.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no