Publikasjon

Tittel Kortnebbgjess i Nord-Trøndelag våren 2006
Undertittel Registreringer i kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger
Forfattere Nicolaisen , P.I., Tombre, I., Ødegaard , P.I., Madsen , J., Hansen , F. & Jensen , R.A.
År 2007
Kilde NINA Rapport 229: 29 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1789-7
Referat

Våren 2006 hadde gårdbrukere i Nord-Trøndelag anledning til å stille sine marker til disposisjon for gåsebeite mot at de mottok et miljøtilskudd. Ordningen er et ledd i den regionale forvaltningen av den Svalbard-trekkende kortnebbgåsbestanden som bruker Trøndelag som rasteplass om våren og et tiltak for å redusere konflikter mellom rastende gjess og landbruksinteresser. Denne rapporten summerer gåseregistreringene i Nord-Trøndelag, men hovedvekt på kommunene Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Steinkjer og Inderøy er kommunene med flest gjess, med henholdsvis 49 % og 27 % av gjessene. I Inderøy var det få grunneiere som var med i jordleieordningen og flere gjennomførte istedenfor en intensiv bortjaging av gjessene. Følgelig ville det antakelig under andre omstendigheter vært enda større andel gjess i denne kommunen enn det som ble registrert i 2006. Summert for hele regionen viser den lange oppholdstiden (om lag 6 uker) og den positive kondisjonsøkningen at Nord-Trøndelag er et viktig rasteområde for gjessene. Basert på andel oppkjøpt areal og registreringer av gjess vurderes Steinkjer som den kommunen som ”traff” best med tiltaksordningen i 2006.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no