Publikasjon

Tittel Sårbarhetsvurdering av ville laksebestander overfor rømt oppdrettslaks
Undertittel
Forfattere Hindar, K. & Diserud, O.H.
År 2007
Kilde NINA Rapport 244: 45 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1804-7
Referat

Denne rapporten beskriver effekter av rømt oppdrettslaks (Salmo salar) på villaks, og fokuserer på sårbarheten til de ville bestandene overfor rømt oppdrettslaks. Oppdrettslaks har vært selektert for økt veksthastighet og andre økonomisk viktige egenskaper i mer enn 30 år, og er genetisk forskjellige fra villaks både i molekylærgenetiske markører og økologiske egenskaper. Rømt oppdrettslaks gyter i naturen med begrenset suksess. Avkommet deres vokser fortere enn villaks, men har også lavere overlevelse. Kontrollerte eksperimenter under naturlige forhold i Norge og Irland viser at suksessen til oppdrettslaks er lavere enn suksessen til villaks målt over en hel generasjon i naturen. Basert på data fra disse eksperimentene modellerer vi framtiden til ville laksebestander som mottar rømt oppdrettslaks. Simuleringer i datamaskin med 20 % innslag av rømt oppdrettslaks ved gyting (nær gjennomsnittet i Norge de siste femten årene) viser at det vil skje betydelige endringer i villaksbestanden i løpet av ti laksegenerasjoner (omkring 40 år). I elver med lavt innslag av rømt oppdrettslaks i gytebestanden ser det ikke ut til at oppdrettslaks etablerer seg, mens det i elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks ser ut til at bestanden etter hvert domineres av avkom av oppdrettslaks og krysninger med villaks. Selv etter mange tiår uten ny rømming, kan det hende at slike bestander fortsatt domineres av etterkommere av rømt oppdrettslaks. Vurderinger av ulike scenarier for rømming antyder at det gjennomsnittlige innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestanden bør ligge under 5 %. En alternativ grenseverdi kan være at genstrømmen fra rømt oppdrettslaks til villaks bør være mindre enn den som typisk finnes mellom ville laksebestander. Uansett er det påkrevd at tiltak som sterkt reduserer antallet rømt oppdrettslaks og deres gyting i naturen må iverksettes umiddelbart.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no