Publikasjon

Tittel Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
Undertittel
Forfattere Lorentsen, S.-H.
År 2007
Kilde NINA Rapport 247: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1807-8
Referat

Rapporten evaluerer sjøfuglovervåkingen som er gjennomført av fylkesmannsetatene i Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Evalueringen har som det primære formål å se om fylkesmennenes overvåking foregår på en kvalitetssikret og standardisert måte, slik at resultatene kan inngå i Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, og hvis ikke dette er tilfelle, hvilke tilpasninger som må gjøres for at overvåkingen skal tilfredsstille internasjonalt anbefalt metodikk. Med utgangspunkt i resultatet fra evalueringen foreslås et opplegg for ekstensiv overvåking med utgangspunkt i de typologisk definerte havområdene langs norskekysten (Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet). Det foreslås at man overvåker et sett med lokaliteter innenfor hvert havområde årlig, selv om hovedsyklus for alle verneområdene samlet har en syklus på 3 eller 6 år. I tillegg foreslås et opplegg for årlig overvåking i noen fylker. Dette bør koordineres med overvåkingen som i dag utføres i Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl, og overvåkingen som er tenkt i SEAPOP når dette kommer opp på nasjonalt nivå.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no