Publikasjon

Tittel Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
Undertittel
Forfattere Hanssen, S.A., Erikstad, K.E. & Johnsen , T.V.
År 2007
Kilde NINA Rapport 279: 16 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1841-2
Referat

Oppdrett av blåskjell har i de senere år økt sterkt i omfang i Norge, men kunnskapen om de økologiske konsekvensene av virksomheten er meget begrenset. Et betydelig problem som har oppstått i denne forbindelse er predasjon fra fugl, og da særlig ærfugl. Dette har klare negative konsekvenser for lønnsomheten. Oppdrettsanleggene representerer også et kunstig habitat med mulige negative påvirkninger på fugl. Bedre kunnskap om mulige metoder som kan begrense ærfuglskadene i blåskjellanlegg er sterkt etterspurt av både næringa selv og forvaltningen. Et prosjekt gjennomført i 2004-2005 hadde som målsetning å skaffe tilveie grunnleggende data på forekomst av ærfugl i tilknytning til blåskjellanlegg. I denne undersøkelsen, som er en videreføring av studier i Balsfjorden, ønsket vi å utvide de tidligere ærfuglregistreringene til også å omfatte registreringer av havørn. Dette for å vurdere om ærfugl unngår områder der havørn er synlig til stede. Resultatene fra undersøkelsene viser at ærfugl har relativt klart definerte områder som de oftere benytter seg av om høsten og vinteren. Det virker ikke som blåskjellanleggene påvirker denne fordelingen av ærfugl, men sannsynligvis heller forekomster av naturlig næring for ærfuglene. Videre viste det seg at ærfugl holder god avstand til synlig havørn i strandsonen. Det var også store variasjoner i hvor havørn ble observert mellom de månedlige registreringene. Disse resultatene sammen med resultater fra tidligere undersøkelser antyder at ærfugl ikke viser noen preferanser for blåskjellanlegg som kan fanges opp med månedlige tellinger. Imidlertid ser det ut som at havørn har en sterkt avskrekkende effekt på ærfugl. Det ble bare registrert en ærfugl nærmere enn to kilometer fra noen av de 11 havørner som ble registrert. Vi forslår derfor følgende tiltak for å begrense ærfuglskader på blåskjelloppdrett; (i) etablering av blåskjellanlegg i områder med kjente havørnterritorier, (ii) å legge ut åte som kan tiltrekke havørn til oppdrettsanleggene, samt (iii) å forsøke å skremme ærfugl ved hjelp av avspilling av havørnlyder og utplassering av havørnsilhuetter.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no