Publikasjon

Tittel Nygårdsfjellet vindpark, trinn 2
Undertittel Undersøkelser av vårtrekk for fugl
Forfattere Jacobsen, K.-O.
År 2007
Kilde NINA Rapport 291: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1853-5
Referat

Nordkraft Vind AS har søkt om konsesjon for utvidelse av Nygårdsfjellet vindpark med inntil 40 MW tilsvarende 8 til 11 vindturbiner. NINA gjennomførte rundt 40 timer med trekkregistreringer våren 2007. I tillegg ble det gjennomført nesten 100 timer med registreringer høsten 2006 slik at periodene for fugletrekk nå er tilfredstillende dekket. Våre registreringer har ikke kunnet påvise noe omfattende trekkaktivitet rundt Nygårdsfjellet verken på høsten eller våren. Registreringene viser imidlertid at noe fugletrekk foregår forbi Nygårdsfjellet, men topografien her gjør at de fleste av disse fuglene trekker på nordsiden av planområdet i den skogkledte delen av dalføret. De registreringene vi gjorde på våren var nok i all hovedsak lokale hekkefugler, og ikke trekkende fugl på vei gjennom området.
Oppdragsgiver Nordkraft Vind AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no