Publikasjon

Tittel Radiocesium i villreinkjøtt
Undertittel Overvåking i fem villreinområder
Forfattere Gaare, E. & Skuterud , L.
År 2008
Kilde NINA Rapport 328: 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1892-4
Referat

Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike plante- og dyrearter i naturlige økosystemer startet samme år (1986) Tsjernobylulykken inntraff. For villrein har NINA fortsatt årlige innsamlinger av kjøtt. Etter 2001 har prøvetaking vært gjort i villreinområdene Setesdal-Ryfylkeheiene, Hardanger-vidda, Nord-Ottadalen, Snøhetta og Nord-Rondane. Hvert år blir til sammen 50-70 prøver analysert. Denne rapporten omfatter innsamlinger gjort i tilknytning til villreinjakta 2007. Nedfallet ble avsatt med nedbør og er flekkvis fordelt i stor som liten skala. Variasjonen kan derfor være stor og vi rapporterer mediane verdier. Med beiteplantene får reinen i seg Cs-137, og kjøtt-prøver fra Setesdal-Ryfylkeheiene og Hardangervidda viser oftest de laveste verdier, i 2007 hen-holdsvis 83 Bq/kg og 75 Bq/kg. I Ottadalen Nord finner vi noe mer; 175 Bq/kg. I Snøhettaområdet var medianen av de tre innsendte prøvene 926 Bq/kg. I Rondane Nord finner vi gjennomgående de høyeste verdier, men medianen av de 11 prøvene i 2007 var 762 Bq/kg. Det er sannsynlig at et va-rierende inntak særlig av sopp forklarer variasjonen vi registrerer. I Rondane Nord har vi en nesten sammenhengende måleserie fra 1986. Nedgangen av radiocesi-um i reinkjøtt er vesentlig raskere enn det den fysiske nedbryting av Cs-137 skulle tilsi. Regnet over alle år 1986-2007 er halveringstiden 7 år; den fysiske nedbryting har en halveringstid på 30 år. Imid-lertid er nedgangen i kjøttet raskest de 10 første årene; halveringstid 4 år. Dette er i tråd med hva andre har vist. Fra 1996 til 2007 er halveringstiden ca. 33 år, altså lik den fysiske. Vi vil derfor trolig kunne måle sporene etter Tsjernobylulykken lenge ennå. Fram til 2000 har overvåkingen vært finansiert av Direktoratet for naturforvaltning, fra 2001 av Statens strålevern.
Oppdragsgiver Statens Strålevern.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no