Publikasjon

Tittel 420 kV Kraftledning Ørskog - Fardal
Undertittel Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboliger
Forfattere Tangeland, T.
År 2008
Kilde NINA Rapport 335: 74 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1899-3
Referat

Tangeland, T. 420 kV Kraftledning Ørskog – Fardal Tilleggsrapport til konsekvensutredning for friluftsliv, turisme og fritidsboliger - NINA Rapport 335. 74 s. Rapporten er en tileggsrapport til NINA Rapport 212 (Tangeland, Aas & Qvenild 2006). Dette er ikke en selvstendig rapport og den må leses i sammenheng med NINA Rapport 212. Rapporten er i stor grad basert på kartleggingen og beskrivelsen av reiselivs-, fritidsbolig- og friluftslivsinteresser i områdene mellom Ørskog i Møre og Romsdal, og Fardal utenfor Sogndal i Sogn og Fjordane i NINA Rapport 212. Det har blitt samlet inn noe nytt datamateriale i forbin-delse med denne rapporten for å supplere informasjonen som allerede var tilgjengelig etter den opprinnelige KUen. Datainnsamlingen har bestått i en ny fellesbefaring i utredningsområdet sammen med de andre konsekvensutrederne fra de andre utredningstemaene, intervjuer med nye informanter og innsamling av offentlige dokumenter. Datagrunnlaget for verdivurderingene av reiselivsnæringen i området vurderes som meget godt, mens grunnlaget for å vurdere delområdenes verdi for friluftsliv og fritidsboliger er noe svakere. Grunnlaget for å vurdere virkninger og konsekvens av kraftlinjen vurderes som svakt og det er betydelig usikkerhet knyttet til disse vurderingene, særlig hva gjelder effektene for reiselivsnæringen. Målet med NINA Rapport 212 og denne rapporten har vært å kartlegge og vurdere konsekven-sene for reiselivs-, friluftslivs- og fritidsboliginteressene av en planlagt 420 kV kraftlinje gjen-nom dette området. Bakgrunnen for at denne rapporten kommer et års tid etter at den opprin-nelige utredningen ble levert er at Statnett har utarbeidet flere trasealternativer. De nye traseal-ternativene er markert med blå streker i karten i rapporten. Statnett vurder også om det skal opprettes flere nye transformeringsstasjoner på strekningen. Dette vil blant annet muliggjøre at flere allerede eksisterende linjer i området kan bli sanert. En annen sentral endring er å flytte dagens Fardal stasjon opp på Skardsbøfjellet. I den forbindelse må det etableres en ny vei inn til den nye stasjonen, markert med lyse grøn sterk i kartet. Konsekvensen av de ulike veialter-nativer blir også kort vurdert. I utredningen er området delt i tre, med et nordre delområde fra Ørskog til Nordfjordeid, et midtområde fra Nordfjordeid til Førde, og et søndre område fra Førde til Sogndal. I det nordre delområdet finnes det to hovedalternativer for trase. I det midtre området har de to dårligste hovedalternativene som ble utredet i NINA Rapport 212 falt bort. Dermed står man igjen med det minst negative hovedalternativet her. I det søndre området har det kun vært ett hovedtra-sealternativ hele utredningsperioden. Dagens situasjon for reiseliv, friluftsliv og fritidsboliger og null-alternativet blir ikke beskrevet i denne rapporten. Leserne henvises til NINA Rapport 212. Rapporten beskriver de nye alterna-tivene og vurdere disse opp mot dem som ble konsekvensutredet i NINA Rapport 212. Vurde-ringene knyttet til virkning og konsekvens er fortsatt beheftet med stor usikkerhet, særlig for reiselivsnæringen. For det første har vi ikke funnet tilsvarende vurderinger fra Norge eller and-re land som vi kan trekke erfaringer ut i fra. For det andre er som sagt næringen av et slikt om-fang at selv en liten negativ konsekvens kan få relativt stor økonomisk betydning og begrunne relativt betydelige investeringer i avbøtende tiltak. Næringen i området er meget negative til alle alternativ, og er bekymret for virkningene. Det er faglige argumenter både for og mot at inngrepet skal kunne påvirke reiselivet i merkbar grad. Basert på tilgjengelig informasjon, vurderer vi virkningene og konsekvensene av de ulike alter-nativene etter beste skjønn slik: 3 NINA Rapport 335 Tabell 1. Oppsummering av konsekvensene av de tre hovedtemaene av de foreliggende ho-vedalternativene Turisme Fritidsboliger Friluftsliv Verdi Konse-kvens Verdi Konse-kvens Verdi Konse-kvens Delområde Nord 1 **** --- **(*) -- **** ---- Delområde Nord 2 **** -- *** - **** --- Delområde Midt ** -- ** - ** - Delområde sør *** 0 * 0 *** 0 Samlet **** --- ** -- **** ---- Det er betydelig usikkerhet knyttet til konsekvensvurderingene, i første rekke til gradering av virkninger og konsekvensgrad. Denne usikkerheten er særlig stor for turisme, og økes av næringens store betydning i området. De klart største negative konsekvensene for alle tre fagområder er knyttet til det nordre delom-rådet, og det er vanskelig å identifisere en løsning som er klart mindre negativ enn andre. Samlet sett synes imidlertid det minst negative alternativet å være en variant av hovedalterna-tiv 2 – 1 – 1. For å unngå den sørligste fjordkryssingen av Storfjorden bør traseen her benytte varianten 1.0 – 1.9 – 1.6.1 – 1.1 – 2.0 – 2.9 – 2.0 – 2.4 – 2.0 fra Ørskog til Hornindal. Videre ved passering av Nordfjordeid bør traseen 1.4.7 – 1.15.2 – 1.15 – 1.15.1 velges. Fra Veten i Eid kommune til Flora bør trasealternativet 1.0 – 1.11 (1.20 – 1.21) – 1.0 – 1.16 velges. Fra Flora til Moskog bør trasealternativet 1.0 – 1.23 – 1.18 – 2.0 velges for å unngå nedre del av Naustdal og nærrekreasjonsområder til Førde. Fra Førde/Moskog vurderes det beste alternati-vet å være 1.0 – 1.24 – 1.24.1 -1.24.3 – 1.0 (1.28) – 1.0 – 1.22 – 1.0 – 1.23 – 1.34. Det forut-setter transformering ved Høyanger slik at den eksisterende 132 kV-ledning mellom Moskog og Stølsdalen (Høyanger) kan saneres. Fra Nye Fardal sørover vurderes 1.1 (1.11) å være det beste alternativet. En flytting av dagens Fardal stasjon opp på Skardsbøfjellet vil kunne ha en positiv effekt på reiselivet i området i forhold til dagens transformator på Fardal. Sentrale avbøtende tiltak, er (i tilfeldig rekkefølge): • Sandblåsing av kablene for å gjøre dem ”usynlige”. • Male mastene slik at de i mindre grad skiller seg ut fra omgivelsene. • Radar merker for luftspennene der hvor det er behov for markering. • La det stå igjen noe vegetasjon i hogstgatene slik at hogstgatene blir mindre tydelig. • Etabler de nye transformeringsstasjonene som er vurdert ovenfor. Dette vil medføre mu-ligheter for å sanere en rekke allerede eksisterende ledninger i området. • Sanere 300 kV-ledningen mellom Høyanger – Fardal. • Det bør i størst mulig grad søkes å foreta parallellføring for å spare ”inngrepsfrie” områ-der der hvor det er mulig. • Etablere sjø- og jordkabel på strekninger der det er teknisk mulig og kan forsvares sam-funnsøkonomisk. Særlig bør slike løsninger vurderes i visuelt viktige turisme områder ved Storfjorden, Geiranger og Hellesylt • Utbygger går inn og i samarbeid med lokale aktører og identifiserer tiltak som kan redu-sere eksisterende skjemmende naturinngrep for eksempel i Geirangerfjorden og Hjørund-fjorden, evt. fremmer og utvikler andre attraksjoner i området.
Oppdragsgiver Statnett.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no