Publikasjon

Tittel Utredning om vern av Breheimen-Mørkridsdalen
Undertittel Konsekvenser for friluftsliv
Forfattere Øian, H., Andersen, O., Fangel, K. & Vistad, O.I.
År 2008
Kilde NINA Rapport 350: 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1914-3
Referat

Denne rapporten presenterer en vurdering av konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelser av tre ulike utredningsalternativer (1a,1,b og 2) for vern av Breheimen i kommunene Lom, Skjåk, og Luster i Oppland og Sogn- og Fjordane fylker. Utredningsområdet omfatter fjellarealer mellom Sognefjellsveien i sør, Strynefjellsveien i nord og Jostedalen i vest. Samlet sett vurderes verdien av friluftsliv og naturopplevelse som å være svært stor, både lokalt, regionalt og nasjonalt. De ulike verneforskriftsmalene som foreslås vil i noen tilfeller ha forskjellige virkninger i de ulike delområdene, ikke minst der friluftslivet har utgangspunkt i bruk av hytter eller i motorisert transport. Konsekvensene av et evt. vern består av lokale, regionale og nasjonale virkninger, og de kan være både direkte og indirekte. De samlede konsekvensene avhenger av en rekke faktorer, der ikke alle er avklart med tanke på den faktiske forvaltningspraksis som vil bli etablert. Med tanke på friluftslivet vil de mest positive effektene av vernebestemmelsene være at muligheter for å bevare eller høyne kvaliteten på naturopplevelsesmulighetene øker. De negative effektene vil i første rekke knytte seg til restriksjoner rundt deler av ferdselen som fordrer stor grad av organisering og /eller tilrettelegging. Slik sett vil det i mange sammenhenger være ulike virkninger for det mer enkle friluftslivet på den ene siden og det organiserte på den andre. I en samlet vurdering tillegges de positive virkningen i dette tilfellet større vekt enn de negative. Oppsummering av verdi, virkning og konsekvenser av 0-alternativ og alternativene 1a, 1b, og 2 0-alt. Alt. 1A Alt. 1B Alt. 2 Verdi Svært stor Svært stor Svært stor Svært stor Virkning Liten negativ Middels positiv Liten positiv Liten positiv Konsekvens Liten negativ (--) Middels positiv (+++) Liten positiv (++) Liten positiv (++) Rangering 4 1 2 3 I avsnittet om avbøtende tiltak foreslås det utforminger av verneforskrifter og forvaltningspraksiser som ikke virker unødig hindrende på utøvelsen av friluftsliv.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oppland.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no