Publikasjon

Tittel SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007
Undertittel
Forfattere Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett , R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen , H., Strøm , H., Systad, G.H. & Tveraa, T.
År 2008
Kilde NINA Rapport 363: 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1927-3
Referat

Dette er den tredje årsrapporten fra SEAPOP-programmet, som startet i 2005. I 2007 fortsatte undersøkelsene på full skala i området Lofoten-Barentshavet, og tilsvarende arbeid i de sørlige deler av Norskehavet ble startet opp. Rapporten er inndelt i tre hovedseksjoner. Den første gir et mer detaljert sammendrag (Executive summary), den neste presenterer noen utvalgte høydepunkter fra undersøkelsene i 2007, mens den siste omfatter rapporter fra hvert av de øvrige prosjektene i programmet dette året. Programmet spenner svært vidt, og med minst 17 parallelle prosjektaktiviteter er det ikke rom for å trekke fram enkeltresultater i denne korte oppsummeringen. Hovedinnsatsen er imidlertid rettet mot kartlegging og overvåking. Den tyngste aktiviteten er å opparbeide lange tidsserier for antallsutvikling, reproduksjon, overlevelse og diett til et økologisk og geografisk utvalg av hekkebestander. Dette foregår på en serie nøkkellokaliteter, foreløpig begrenset til ni, etter at slikt arbeid ble startet opp på Sklinna i Leka kommune og Runde i Herøy kommune i 2007. Komparative analyser av disse dataseriene på tvers av arter og områder i forhold til ulike miljøfaktorer, er avgjørende for å belyse årsakene til endringene som dokumenteres og lage pålitelige prognoser for bestandenes videre utvikling. SEAPOP legger også vekt på å utnytte teknologiske fremskritt og rasjonalisere innsamlingen av data, og avansert datateknologi benyttes bl.a. i programmets arbeid med å avdekke vandringsmønstre og habitatbruk for spesielt sårbare arter. Kartleggingen av de ulike artenes utbredelse foregår både på kysten og i åpent hav. Av hensyn til ressursbruk og minstekrav til dataenes gyldighet, dekkes kystområdene etter et rullerende prinsipp hvor alle områder skal kartlegges én gang i hver sesong (hekking, fjærfelling/høst, vinter og vår) i løpet av en tiårsperiode. I åpent hav modelleres utbredelsen til ulike årstider på grunnlag av påviste sammenhenger mellom oseanografiske faktorer og fordeling av ulike sjøfugler og deres viktigste byttedyr. Disse dataene blir innsamlet i et tverrfaglig samarbeid med Havforskningsinstituttets økosystemtokt. Programmets nettsted (www.seapop.no) ble lansert i forbindelse med det første fagseminaret som ble arrangert i oktober 2007. Sidene utvikles løpende og benytter avanserte, datatekniske løsninger for effektiv kommunikasjon av resultater til ulike målgrupper.
Oppdragsgiver Ministry of Environment, Oslo, Directorate for Nature Management, Trondheim, Norwegian Maritime Directorate, Haugesund, Ministry of Petroleum and Energy, Oslo, Norwegian Petroleum Directorate, Stavanger, Directorate of Fisheries, Bergen, Norwegian Oil Industry Association, Stavanger.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no