Publikasjon

Tittel Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge
Undertittel
Forfattere Qvenild, M., Bevanger, K., Sandlund, O.T. & Ødegaard, F.
År 2008
Kilde NINA Rapport 273: 62 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-1835-1
Referat

Denne rapporten summerer opp i hvilken utstrekning det innen sentrale forvaltningssektorer foretas kartlegging/overvåking direkte rettet mot fremmede arter, og NINAs vurdering av om eventuelle eksisterende aktiviteter kan utvides med tanke på en bedre dekning av fremmede arter. Datagrunnlaget er de riskovurderte artene i Norsk svarteliste 2007 og opplysninger fremkommet gjennom diskusjoner med sektorene og relevante etater og forskningsinstitusjoner. På bakgrunn av økologiske, økonomiske og helsemessige vurderinger tar rapporten opp en diskusjon av hvilke vektorer, arter og artsgrupper som bør prioriteres i det videre arbeid. Gjennomgangen omfatter informasjon fra MD, FKD, LMD, SD, FD, OED, JD, KD, NHD og HOD med relevante underliggende etater, direktorater og forskningsinstitutt. Havforskningsinstituttet har foretatt en parallell studie knyttet til marine fremmede arter som på det marine området vil utfylle NINAs behovsanalyse. NINA vurderer at de fleste sektorene mangler gode, systematiske kartleggings- og overvåkingsaktiviteter knyttet til fremmede arter. I dag er det i hovedsak aktiviteter knyttet til spesielt problematiske enkeltarter som allerede er etablert i Norge, med bakgrunn enten i de økologiske eller økonomiske skadevirkninger artene har eller potensielt kan få på sikt. Flere sektorer har imidlertid kartleggings- og overvåkingsaktiviteter hvor fremmede arter kan inkluderes. For å lykkes med å videreutvikle disse er det nødvendig å øke bevisstheten rundt dette temaet innad i sektorene på alle nivå, og øke fokus på nødvendigheten av samhandling mellom sektorer. Den betydelige andelen ”grå” arter i Norsk svarteliste 2007 er så langt den viktigste dokumentasjon på en betydelig kunnskapsmangel om majoriteten av de uønskede fremmede artene vi allerede har i Norge.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no