Publikasjon

Tittel Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2008
Undertittel
Forfattere Brøseth, H. & Andersen, R.
År 2008
Kilde NINA Rapport 398: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1963-1
Referat

I år ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er det samme antallet ynglinger som ble registrert på landsbasis i fjor. Ser vi på det nasjonale bestandsesti-matet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en liten nedgang fra 362 voksendyr i 2007 til 339 i 2008. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen ligger over bestandsmå-let i forhold til antall ynglinger av jerv, med unntak av region 7 (Nordland) som nå ligger under bestandsmålet sitt på 10 årlige ynglinger Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 5 og 8 at vi ser de største endringene. I region 5 er det en økning på fire ynglinger, mens det i region 8 er tre færre enn i fjor. De andre regionene er uendret eller endret med en yngling i forhold til fjoråret. Det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger de tre siste årene viser en liten nedgang på 23 individer; fra 362 dyr i fjor til 339 i år. I region 7 har man nå hatt to år med kun sju årlige ynglinger, sammenlignet med 2005 og 2006 hvor man hadde hhv. 16 og 14 yng-linger i regionen. Bestandsestimatet for region 7 synker fra 79 individer i fjor til 60 i år.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no