Publikasjon

Tittel Potensialet for økonomisk verdiskaping ved etablering av Fulufjellet nasjonalpark
Undertittel
Forfattere Vorkinn, M.
År 2008
Kilde NINA Rapport 422: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1988-4
Referat

Potensialet for økonomisk verdiskaping ved en eventuell etablering av Fulufjellet nasjonalpark i Trysil kommune, er vurdert på bakgrunn av områdets naturkvaliteter, de forvaltningsmessige rammebetingelsene for norske nasjonalparker, eksisterende næringsaktivitet og tilgjengelige erfaringer fra norske og europeiske nasjonalparker. T ilgjengelige erfaringer viser at nasjonalparker ikke automatisk fører til økt verdiskaping. Na-sjonalparker er imidlertid en internasjonalt innarbeidet merkevare som kan gi merverdi til de kommersielle produktene som tilbys i området. Utviklingsprosjekter knyttet til store verneområ-der har gitt både nye arbeidsplasser, økte lokale inntekter og økt forbruket blant turistene i om-rådet. Suksessfaktorer for slike utviklingsprosjekter er: - En klar visjon/konsept. - Integrasjon med strategier for tilliggende områder/destinasjoner. - Samarbeid på tvers av sektorer. - Lokal tilpasning. - Kompetanse, særlig knyttet til prosjektplanlegging, - organisasjon og ledelse. - Langsiktighet. En nasjonalparketablering i Fulufjellet vil kunne være et positivt element i oppbyggingen av Trysil som helårlig reiselivsdestinasjon. En nasjonalpark vil passe godt inn i pilotprosjektet for bærekraftig reiseliv, og vil kunne fungere som spydspissen i markedsføringen av sommerpro-duktet. En nasjonalpark og et aktivitetstilbud knyttet til denne vil kunne bidra til bedre utnyttelse av ledig overnattingskapasitet i kommunen sommerstid. I Ljørdalen vil en nasjonalparketable-ring også kunne brukes som incitament for mobiliserings- og utviklingsprosjekter. Rapporten gir avslutningsvis en vurdering av hvilke tiltak som må til for å utløse dette verdiska-pingspotensialet sett i forhold til forskriftene og forvaltningsplanen for en eventuell nasjonal-park, tiltak for å øke attraktiviteten i området og utviklingsprosjekter.
Oppdragsgiver Trysil kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no