Publikasjon

Tittel Vegas framtid formes nå
Undertittel Scenarioutviklingsseminar, Vega 23. – 24. september 2008
Forfattere Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Follestad, A., Bruteig, I.E., Svarstad, H., Skar , B., Risan , T. & Fageraas , K.
År 2008
Kilde NINA Rapport 399: 77 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1964-8
Referat

Scenarier kan beskrives som reiser til en mulig framtid. De reflekterer ulike antakelser om hvordan dagens trender vil videreføres, hvordan kritiske usikkerheter vil virke og hvordan nye faktorer vil påvirke utviklingen (UNEP 2002). Scenarioutvikling og konsekvensutredninger har det til felles at de prøver å beskrive en framtidstilstand basert på mulige påvirkningsfaktorer eller drivkrefter. Forskjellen er at scenarier utforsker muligheter, mens konsekvensutredninger baseres mer på prediksjoner og sannsynligheter. Forskning på scenarier og utvikling av slike er et prioritert tema i NINA og i de andre miljøinstituttene. Norges forskningsråd finansierer et Strategisk instituttprogram omkring scenarier (Nature 2020+) hvor NINA har prosjektlederansvaret. I Nature 2020+ har vi kombinert metodikk fra scenarioutvikling, særlig arbeidet gjennomført av United Nations Environmental Programme’s (GEO Resource Book), med metodikk hentet fra konsekvensutredninger (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM). I alt 4 deltakende scenarioutviklingsprosesser i 4 norske landskaper er planlagt (øysamfunnene Smøla, Vega, og Frøya) og indre Sør- Trøndelag (kommunene Selbu, Tydal, Holtålen og Røros)). Det fokuseres på tre hovedaspekter i økosystemet: Bruk, vern og rekreasjon/friluftsliv/turisme. På denne bakgrunn skal lokalbefolkningen sjøl vurdere hvordan ulike framtider kan se ut for sine egne områder. Denne rapporten beskriver resultater fra det andre scenarioseminaret, som ble gjennomført på Vega 23. – 24. september 2008. Metoden legger opp til en trinn-for-trinn-prosess hvor deltakerne på seminaret skal identifisere og prioritere fokustema (Verdsatte Økosystem Komponenter - VØKer), drivere (hvor en del er kritisk usikre drivere), konstruere årsak-virkningskart, formulere virkningshypoteser og utvikle miniscenarier. Et oppfølgingsseminar er planlagt på Vega i 2009 hvor sjølve scenariofortellingene skal skrives. Tiden mellom seminarene skal brukes til bearbeiding av resultatene fra det første Vegaseminaret, innhenting av kunnskap og forberedelse til neste. I løpet av det første Vega-seminaret ble 11 VØKer innenfor de tre hovedaspektene prioritert (Bruk: Jordbruk, fiskeri, havbruk, arealbruk; Vern: Ærfugltradisjon, landskap, kulturminner/ kulturmiljø; Rekreasjon/friluftsliv/turisme: Landskap og natur, kulturarv, friluftsliv, primærnæring). I alt 40 drivere ble vurdert, hvorav 26 ble kategorisert som kritisk usikre. En del av disse var felles for flere VØKer, bl.a. klima som ble tatt med i 4 VØKer. Totalt 11 årsak – virkningskart med forklaringer, ett for hver prioritert VØK, ble laget. Miniscenarier oppstår når 2 kritisk usikre drivere, hver med 2 klart forskjellige utviklingsveier kombineres. I alt 36 miniscenarier for 9 VØKer ble laget på seminaret.
Oppdragsgiver Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no