Publikasjon

Tittel Villreinprosjektene i Langfjella
Undertittel Framdriftsrapport
Forfattere Strand, O., Hanssen, F., Jordhøy, P., Heim, M., Andersen, R. & Falldorf , T.
År 2008
Kilde NINA Rapport 407: 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1973-0
Referat

Villreinprosjektet i Langfjella består av tre koordinerte forskningsprosjekter som gjennomføres i Setesdalsområdene, på Hardangervidda og i Nordfjella. Datainnsamlingen er i det alt vesentlige basert på radiomerking med tradisjonelle VHF halsbånd eller mer teknisk avanserte GPS-GSM halsbånd. I tillegg gjør prosjektet i stor grad bruk av data fra villreindelen av det nasjonale overvåkningsprogrammet for hjortevilt (villreindelen). Prosjektet retter seg mot 3 hovedmål; bestandsforvaltningen og problemstillinger knyttet til høsting, villreinens arealbruk og problemstillinger av betydning for arealforvaltningen. Prosjektet har også en implementeringsdel der samhandling med styringsgruppene er ment å bidra til at resultater og data brukes i lokal og regional forvaltning. Et av hovedmålene for prosjektet er å dokumentere områdetilhørigheten hos de radiomerka dyra og derigjennom eventuell inn/ utvandring mellom ulike delbestandene. Vi har konsentrert oss om utvalgte ”utvekslingsområder” der dyra har muligheter til å bevege seg mellom de enkelte delområdene. Flere av disse områdene har også tekniske inngrep eller en betydelig grad av menneskelig aktivitet som kan virke som barrierer for reinsdyra. Vi vil ved hjelp av moderne teknologi som GPS/ GSM sendere og fjernmåling analysere reinens bevegelser, arealbruk og atferd. Hovedmålet for prosjektaktiviteten er å skaffe bedre dokumentasjon på effekter av habitatfragmentering og reinens bruk av randområder slik at denne kunnskapen kan brukes i regional og lokal planlegging. Konkret er det et mål at prosjektet skal gi kunnskap som er såpass detaljert at en skal kunne vurdere avbøtende tiltak der det synes mulig å reetablere eller styrke eksisterende trekkruter. Vi har også som mål å foreta en kvantitativ sammenligning av arealkruk- og migrasjonsmønstret hos reinsdyr i delområder der menneskelig påvirkning og naturforhold er forskjellig. Bakgrunnen for denne tilnærmingen ar at reinen tidligere hadde større og mer sammenhengende leveområder. For prosjektet er det et hovedmål å forstå hvordan fragmenteringen av leveområdene har påvirket reinens arealbruk og atferd. Prosjektet har også som mål å samle inn individbaserte demografiske data. Dette har vi lyktes godt med i Setesdalsområdene, men har hatt større utfordringer på Hardangervidda. Tre ganger årlig (i forbindelse med kalving, under strukturtelling, og i mars) har vi forsøkt å registrere om simlene har med seg kalv. I tillegg har vi det siste året dokumentert simlenes gevirstatus. Dette er gjort ved hjelp av fotografering gjennom teleskop. Bildene av de enkelte simlene er tatt på en slik måte at vi kan registrere antall takker og beregne et relativt mål på gevirsstørrelsen. I den grad det har vært mulig har vi registrert geviret både hos simle og kalv. Vi forventer at prosjektet vil gi data og kunnskap vedrørende reinens bestandsøkologi og arealbruk som har stor betydning for den løpende bestands- og arealforvaltningen. Implementeringen av resultatene vil i hovedsak skje gjennom styringsgruppene og de representantene som ulike forvaltningsaktører har i disse. Arbeidet i styringsgruppene blir derfor svært viktig og må ha høy prioritet gjennom hele prosjektet. Dette vil ikke minst være viktig i forhold til eierskapet som de ulike aktørene vil ha til data og resultater.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Vegdirektoratet, GPS prosjektet i Setesdalsheiene, GPS prosjektet på Hardangervidda og i Nordfjella.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no