Publikasjon

Tittel DNA-basert overvåking av de små skogsjervbestandene i Gävleborgs og Västernorrlands län
Undertittel
Forfattere Flagstad, Ø., May, R., Wärdig , C., Johansson , M. & Ellegren , H.
År 2007
Kilde NINA Rapport 265: 15 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1827-6
Referat

På midten av 1990-tallet ble to områder i skogslandet i Gävleborgs og Västernorrlands län rekolonisert av jerv. Disse små bestandene har siden rekoloniseringen blitt nøye overvåket. Siden vinteren 2000/2001 er det samlet inn et stort antall spillningsprøver i disse to områdene, som har gitt viktig informasjon rundt bestandsstørrelse, immigrasjon og reproduksjon. I det sørligste av de to områdene, som ligger på grensen mellom de to länene, er det de siste årene observert ca 10 jerver. I det andre området, som ligger nord i Västernorrland, har antallet observerte individer de siste årene sunket fra fire dyr vinteren 2003 til bare to individer vinteren 2005. I denne rapporten vil vi redegjøre for analysen av spillningsmaterialet samlet inn vinteren 2005/2006. Totalt påviste vi 15 individer i hele innsamlingsområdet. Seks av disse ble funnet i det nordlige området, hvorav tre var tidligere kjente individer mens de resterende tre var nye immigranter. Immigrasjon av tre nye ubeslektede individer hvorav to var tisper, lover meget godt for fremtidig yngling i denne lille bestanden der graden av innavl trolig er høy. I det sørlige området observerte vi åtte individer mot ti de to forgående årene. Også denne bestanden er svært innavlet , med flere påviste søskenparringer. Så også i år, der begge de to nye individene trolig er avkom av et søskenpar i bestanden. Ingen immigranter ble påvist, men vi observerte ei tispe ca 12 mil lenger sør i Gävleborgs län. Dersom man ser på innsamlingsområdet under ett, observerte vi i 2006 forflytning av dyr mellom fjellkjeden og skogslandet i fem tilfeller. Fire av disse var immigranter til skogslandet, mens den siste emigrerte fra det sørlige området. På bakgrunn av disse observasjonene anser vi det som relativt sannsynlig at en eller flere immigranter i løpet av de nærmeste årene også vil komme til den sørlige bestanden og bidra til reproduksjon i denne. Dette vil i så fall være viktig for å redusere sannsynligheten for skadelige innavlseffekter i denne lille og sårbare bestanden.
Oppdragsgiver Svenska Naturvårdsverket.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no