Publikasjon

Tittel Overvåking av palsmyr
Undertittel Førstegangsundersøkelse i Ferdesmyra, Øst-Finnmark 2008
Forfattere Hofgaard, A.
År 2009
Kilde NINA Rapport 476: 34 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2046-0
Referat

Overvåking av palsmyr er et nasjonalt overvåkingsprosjekt initiert av Direktoratet for naturforvalt-ning, med oppstart i 2004. Prosjektet omfatter i alt fem utvalgte overvåkningsområder fra Finnmark i nord til Dovre i sør. I denne rapporten presenteres resultater fra førstegangsundersøkelse i Fer-desmyra, Øst-Finnmark, som er det femte etablerte overvåkingsområdet innen prosjektet. Rappor-ten presenterer en kortfattet bakgrunn for behovet for overvåking av palsmyr; relevante klimadata for Ferdesmyra; overvåkingsmetoder; analyser av palsformasjoner, markslagsfordeling, teledybde og vegetasjonsfordeling. Ferdesmyra er et ca 15 km2 stort myrområde med palsformasjoner innen to begrensede deler av området. Palsformasjonene med dammer og erosjonsområder ble analysert med hensyn til størrelse, teledybde og posisjon (GPS) ved bruk av analyser langs ni permanente analyselinjer. Registreringene er grunnlag for reanalyser og for analyser av forandringer ved hjelp av flybilder. Resultatene fra linjeanalysene er presentert i tabeller og figurer som visualiserer små-skalafordelingen av markslag (7 variabler), bunnsjikt (6 variabler), feltsjikt (8 variabler), busksjikt (4 variabler), teledybde samt frekvens av sprekker og palshøyde. Analyselinjene er fotodokumentert og posisjonsregistrert for framtidige reanalyser hvert femte år. En sammenligning med vitenskapelig dokumentasjon av palsområdet i Ferdesmyra fra 1970-årene og en befaring i 2004 viser relativt sto-re endringer både siden 1970-talet og de siste fire år. Palsstørrelsen og høyden har minket betyde-lig og mange palser er blitt helt borte. Alle registrerte og analyserte palser i 2008 er i en fase med sterk nedbryting med en sterkt varierende teledybde mellom palsene (40-140 cm). Neste analyse av området er planlagt til 2013.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no