Publikasjon

Tittel Kartlegging av signalkreps i Øymarksjøen, Haldenvassdraget
Undertittel Utbredelse og bestandsstatus
Forfattere Johnsen, S.I., Strand , D. & Toverud , Ø.
År 2009
Kilde NINA Rapport 522: 18 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426- 2095-8
Referat

I juli 2008 ble det funnet signalkreps (Pasifastacus leniusculus) i Øymarksjøen i Haldenvassdraget. Undersøkelser gjennomført ved Veterinærinstituttet viste at signalkrepsbestanden var infisert av krepsepest. Som et ledd i arbeidet med å begrense/hindre videre spredning av signalkreps og krepsepest, samt få en oppdatert status over edelkrepsforekomstene, initierte DN utarbeidelsen av en tiltaksplan for Haldenvassdraget. Et av tiltakene foreslått i tiltaksplanen er å kartlegge og overvåke signalkrepsbestanden i Øymarksjøen. Denne rapporten omhandler kartlegging av utbredelse og bestandsstatus for signalkrepsbestanden i Øymarksjøen i 2009. Det ble satt totalt 700 teiner fordelt på 32 stasjoner i Øymarkssjøen den 23.-29. august 2009. Kartleggingen viste at hovedutbredelsen til signalkreps er begrenset til de sørlige delene av Øymarksjøen. Den høyeste relative tettheten ble funnet på stasjon 2 med 3,8 signalkreps per teinenatt. På stasjon 15, langt nord for hovedutbredelsen i sør ble det fanget 1 signalkreps. Dette kan skyldes en til nå ukjent utsetting, eller at enkelte individer kan ha spredd seg over større områder. Uansett er tettheten av signalkreps i dette området fortsatt veldig lav, da det til tross for en relativt stor fangstinnsats i området kun ble fanget ett individ. Det ble fanget 5 edelkreps i forbindelse med kartleggingen. Dette var alle voksen kreps (> 10 cm), som trolig var til stede i Øymarksjøen under krepsepestutbruddet i 2005. Disse kan ha overlevd i innløpsbekker eller i områder med grunnvannstilsig (refugier) slik at de ikke ble infisert. I løpet av høsten 2005, spredde krepsepest seg fra sør i Øymarksjøen og helt opp til Ørje sluser. Tettheten av edelkreps (reetablert bestand) før utbruddet i 2005 var høyere enn i dag. Dagens restbestand(er) av edelkreps i områdene nord for signalkrepsutbredelsen i Øymarksjøen kan imidlertid tenkes å bli større over tid. Dette vil gi økt sannsynlighet for smitteoverføring (krepsepest) mellom signalkreps og edelkreps, og mellom individer av edelkreps. Dette vil i tilfelle føre til nye krepsepestutbrudd i restbestander av edelkreps, som igjen vil føre til økte nivåer av A.astaci smitte nordover i Øymarksjøen. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lenge signalkrepsbestanden har vært tilstede i Øymarksjøen. Relativ tetthet og tilstedeværelse av mye kreps opp mot 15 cm tilsier at bestanden trolig kan ha vært der i minst 10 år. I så tilfelle har signalkreps og edelkreps sameksistert i Øymarksjøen i flere år før krepsepestutbruddet i 2005. Selv om bestanden er godt etablert, er den fortsatt i en ekspanderende fase. Da vi ikke har tidligere utbredelsesdata og tidspunkt for den ulovlige utsettingen, har vi foreløpig ikke mulighet til å si noe om spredningshastigheten. Spredningshastigheter fra andre signalkrepsbestander er imidlertid diskutert. Avslutningsvis i rapporten gis det en gjennomgang av erfaringer fra andre land med tanke på tynningsfiske som et mulig tiltak for å redusere bestanden og vandringstrang hos signalkreps.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Østfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no