Publikasjon

Tittel Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2008
Undertittel
Forfattere Strand, R. & Finstad, B.
År 2009
Kilde NINA Rapport 473: 30 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2043-9
Referat

Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk med hensikt å undersøke produksjons- og utsettingsmetoder, utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. De siste årene har vi lagt sterkere vekt på produksjonsbetingelsene i anlegget i forsøk på å forbedre skadegraden på fisken i anlegget. Resultatene fra forsøkene i Talvikanlegget har overføringsverdi til andre anlegg, og vil kunne benyttes til å optimalisere smoltproduksjonen også andre steder. Skader på fisken i løpet av produksjonsperioden i anlegget har vært høyt og er en av de viktigste faktorene vi har jobbet med de siste årene. Skadene på fiskenes finner ser ut til å være litt lavere på 2006- og 2007-årgangene i forhold til tidligere. Det ble gjort forsøk med å erstatte formalin med koksalt til parasittbekjempelse under produksjonen med 2007-årgangen. Skadene på fisken var ikke forskjellig for de ulike behandlingene, men en tendens til lavere skadegrad på saltbehandlet fisk ved utsettingstidspunktet. Sjøvannstestene viste at 94 % av ettårig smolt var sjøvannstolerant i uke 27, og 100 % av toårig smolt var sjøvannstolerant allerede i uke 25. Ved utsetting var 88 % av toårig smolt smoltifisert. Smoltgruppene hadde en utvandringsandel som lå mellom 55,3 og 64,1 %, som er noe lavt. De brukte også i gjennomsnittlig 11-24 dager på å vandre ned til fella,. Laksesmolt viser stressresponser i form av økt nivå av klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. Kortisolnivået økte i forbindelse med håving og opplasting, men ikke i forbindelse med transport. Nivået gikk tilbake etter en uke i hvilemerd, slik vi har sett tidligere. Magnesiumsnivåene økte også i forbindelse med helikoptertransport, og gikk tilbake til normalnivå etter hvile. Biltransporten påvirket ikke magnesiumsnivået. Plasmaklorid-nivået lå jevnt lavt under både håndtering og transport. Gjenfangstene av smålaks i Altaelva i 2008 var litt bedre enn bunnåret i 2007. Andelen små-, mellom- og storlaks har variert mye fra utsettingene i 2002 til 2005. Andelen av smålaksen har variert mellom 39 og 70 %, mens andelen av storlaksen har vært mellom 20 og 58 %. Andelen av mellomlaks har vært lav alle år (3 -18 %). Gjenfangsratene for anleggsprodusert smolt utsatt i Altaelva, Halselva og vill merket smolt fra Halselva har alle meget lave gjenfangster, noe som kan tyde på at forholdene i havet kan være en viktig årsak.
Oppdragsgiver Statkraft Energi AS.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no