Publikasjon

Tittel Utkast til forvaltningsplan for Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, Kragerø kommune
Undertittel
Forfattere Brandrud, T.E. & Hanssen, O.
År 2010
Kilde NINA Rapport 592: 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2169-6
Referat

Berg plante- og dyrelivsfredningsområde, ved Berg museum, Kragerø, ble opprettet i 2006, med verneformål å bevare sjeldne og truete insekt- og sopparter med tilknytning i hovedsak til gamle, store trær. Verneområdet omfatter: (i) museumsparken med bl.a. en rekke svært gamle, grove og hule eike- og asketrær (ii) randområder rundt parken med bl.a. en del rik edellauvskog (lågurteikeskog og askeskog) Det ble foretatt en insektundersøkelse med fellefangst i 2009, og her ble det registrert 23 nye rødlistede insektarter for verneområdet, slik at det til nå er kjent hele 34 rødlistede arter av insekter herfra, hvorav 32 billearter. De fleste av disse artene er knyttet til hule eiker, som utgjør det aller viktigste hotspot-habitatet for truete insektarter i Norge. Berg vurderes med dette til å være en av de rikeste lokalitetene i Norge for insektfauna knyttet til hul eik. Det er også i 2009 og tidligere registrert spesielle soppsamfunn (funga) knyttet til parken, både jordboende ”parkarter”, og vedboende arter knyttet til grov, gammel eik, inkludert 2 rødlistearter. I forslaget til skjøtselplan foreslås det 1. prioriteten til fortsatt parkmessig skjøtsel av selve museumsparken (skjøtselsone 1), med vekt på: - Rydding av krattoppslag omkring eikekjempene, herunder fjerning av svartelistearter som gullregn. - Sørge for rekruttering av nye eik (og aske)trær, slik at innslaget av frittstående, grov, hul eik (og ask) på sikt kan øke Videre foreslås 1. prioritet til skjøtsel av tre av randområdene (som ikke skjøttes i dag; skjøtselsone 2, 4, 5), med vekt på: - Fristilling av eldre eik/eikeoppslag, ask og stedvis osp. - Fjerning av gran (som er økende og truer det opprinnelige mangfoldet). - Styrking av hasselinnslaget, slik at rikere randområder kan få preg av eik-hassellund og ask-hassellund med lavt skjøtselsbehov og et rikt biomangfold. Det er utarbeidet forslag til bevaringsmål og tilstandsvariabler for overvåking for de to viktigste naturtypene og de fem skjøtselsonene i verneområdet.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Telemark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no