Publikasjon

Tittel DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervbestanden vinteren 2009
Undertittel
Forfattere Flagstad, Ø., Brøseth, H., Syslak , L., Eriksen, L.B., Hagen , M., Balstad, T., Johansson , M. & Ellegren , H.
År 2010
Kilde NINA Rapport 600: 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2177-1
Referat

Genetiske analyser er de siste årene blitt implementert som et viktig verktøy i rovviltovervåkingen i Skandinavia. Særlig har DNA-analyser av ekskrementer ekspandert voldsomt. Det siste tiåret er det blitt gjennomført rutinemessige årlige innsamlinger og påfølgende DNAanalyser over store deler av jervens uberedelsesområde i Norge og Sverige. Individbestemmelse fra DNA-profilene til de innsamlede prøvene har gitt forvaltende myndigheter en bedre forståelse av bestandsstørrelse, reproduksjon, populasjonsstruktur og migrasjon mellom delbestander. I 2009 identifiserte vi 261 individer fra drøyt 650 fungerende prøver i Norge, hvilket betyr at hvert av de observerte dyra i gjennomsnitt er representert med ca. 2,5 prøver. Dette gir et bestandsestimat på 291 individer, som er en reduksjon på ca. 10 % fra fjorårets estimat på 321 individer. Det er først og fremst i Sør-Norge at reduksjonen er markant, med en nedgang fra 75 til 55 individer i region 1-5. Den norske jervbestanden har blitt relativt hardt beskattet over en lengre periode for å komme ned mot Stortingets bestandsmål på 39 ynglinger, tilsvarende en bestandsstørrelse på ca. 250 individer. DNA-estimatet antyder at vi nå ligger drøye 15 % over dette tallet, mens vi med 52 ynglinger fortsatt ligger 33 % over Stortingets målsetning. I tillegg til å forvalte den skandinaviske jervbestanden som en helhet, er det viktig med en bærekraftig forvaltning også av hver av de tre delbestandene av jerv som er påvist i Skandinavia. Spesielt den sørvestlige delbestanden fremstår som sårbar med en bestandsstørrelse på knapt 70 individer og svært begrenset tilførsel av dyr fra den betydelig større bestanden øst for Østerdalen og nord for Trondheim. De siste årene har uttaket av jerv vært spesielt høyt i dette området, som tilsynelatende har påvirket bestandsstørrelsen. Fra DNA-analysene ble det i 2008 identifisert 81 individer i dette området, mot bare 55 i 2009. Nedgangen reflekteres også i antall ynglinger, som i den sørvestlige delbestanden sank markant det siste året; fra 14 ynglinger i 2008 til bare 9 ynglinger i 2009. Et fortsatt høyt uttak og en forvaltingsstrategi som innebærer store områder hvor det ikke er ønskelig med yngling, vil på sikt kunne svekke forutsetningene for en bærekraftig bestand i dette området.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no