Publikasjon

Tittel Utkast til forvaltningsplan for Elstad landskapsvernområde, Ullensaker kommune
Undertittel
Forfattere Erikstad, L., Stabbetorp, O.E. & Halvorsen, G.
År 2010
Kilde NINA Rapport 630: 64 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2209-9
Referat

Elstad landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon med primært formål å bevare kvartærgeologiske formelementer og hydrologiske forekomster som kan knyttes til avsmelt-ningsperioden etter siste istid. Denne rapporten er et utkast til skjøtsel av landskapsvernområ-det, med utgangspunkt i vernebestemmelsene for området, og ut fra overordnete bevaringsmål som også foreslås i denne rapporten. Som kunnskapsgrunnlag for skjøtselstiltakene er det be-nyttet eksisterende rapporter om naturfaglige forhold i området. Det er videre laget georeferer-te orthofoto av flyfoto fra 1960-tallet, og disse er sammenholdt med dagens orthofoto for å vur-dere endringer i landskapet. Dessuten er det foretatt flere befaringer i området. For at skjøt-selsplanen lettere skal kunne operasjonaliseres, er landskapsvernområdet delt inn i 3 hoved-enheter og mange nummererte underenheter, og for hver underenhet er det i stikkordsmessig form angitt detaljerte forvaltningsmål og viktigste skjøtselstiltak. Målene for forvaltningsplanen er at man innen verneområdet skal bevare alle terrengformer intakt; skal unngå endring i hydrologiske forhold; opprettholde god vannkvalitet og -tilstand i alle vannforekomster; opprettholde (eventuelt reetablere) viktige kulturbetingede naturtyper som naturbeitemark og slåttemark; kulturlandskapets særpreg, opprettholde levebetingelser for forekommende rødlistede arter og unngå etablering av introduserte arter og fremmede genoty-per. En viktig endring fra 1960-tallet fram til i dag er et økt skogsareal, dels som resultat av grøfting av kildepåvirkede områder, dels på grunn av opphør av husdyrhold og derved opphør av beite. Kunnskapen om effekten av grøfting i de mest kildepåvirkede områdene er usikker. Foreslåtte skjøtselstiltak er i hovedsak knyttet til spørsmålet om gjengroing, både med tanke på å etablere bedre kunnskap, overvåking, nyetablering av beite og tynning av busk- og treopp-slag. En viktig del av dokumentasjonen i rapporten er de gamle og nye flyfotoene som vil kun-ne fungere som et støttemateriale i forbindelse med detaljerte forvaltningsspørsmål og som referansemateriale for videre overvåking. Ellers er anbefalinger til forvaltning angitt kortfattet i tabeller for hvert enkelt delområde.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no