Publikasjon

Tittel Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av papegøyer og andre eksotiske fugler for innesluttet hold i bur
Undertittel
Forfattere Gjershaug, J.O.
År 2012
Kilde NINA Rapport 817: 42 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2412-3
Referat

Det er her gjennomført en miljørisikovurdering av innførsel og hold av ulike arter eksotiske fug-ler til hold i bur med tanke på at de kan rømme ut i norsk natur. Det er totalt vurdert 411 arter fordelt på 9 arter duer, 350 arter papegøyer, 2 arter kolibrier, 2 arter bylbyler, 1 art timal, 4 arter stærer, 5 arter vevere, 36 arter astrilder og 2 arter finker. Det er brukt samme metodikk som for den økologiske risikovurderingen av fremmede arter i Norge som er gjennomført i regi av Arts-databanken. Etter denne klassifiseringsmetoden vurderes artene langs to akser som beskrives av invasjonspotensiale (spredningsevnen) på x-aksen og graden av økologisk effekt på y-aksen. I praksis har vi brukt kriteriet forventet levetid for bestanden i Norge for invasjonspotensialet. For økologisk effekt har særlig risiko for overføring av genetisk materiale (introgresjon) blitt brukt. Dette er vurdert som aktuelt bare for de fire dueartene saheldue, klagedue, savannedue og palmedue som er nært beslektet med vår stedegne art tyrkerdue. På grunn av den potensi-elle faren for hybridisering og introgresjon, vurderes den økologiske effekten som middels ef-fekt på tyrkerdua, noe som gir kategorien lav risiko for disse fire dueartene. Ellers er eventuelle økologiske interaksjoner med stedegne arter, som konkurranse om føde og reirplasser vurdert som ingen kjent eller antatt effekt for samtlige vurderte arter, noe som gir kategorien ingen kjent risiko for samtlige vurderte arter unntatt de ovenfornevnte fire dueartene. Det er kjent fra andre land at fremmede fuglearter kan påvirke stedegne arter ved å spre syk-dommer. Det finnes ingen samlet oversikt over registrerte sykdomstilfeller hos importert frem-mede fuglearter til Norge, eller tilfeller av sykdommer hos stedegne fuglearter i Norge som kan relateres til smitte fra importerte fremmede fuglearter. Det bør vurderes om det er behov for en mer omfattende utredning om dette sakskomplekset, noe som krever en veterinærmedisinsk kompetanse. Import av levende fugler til Norge er regulert gjennom en forskrift, for å hindre spredning av fuglesykdommer. Det anbefales at positivlista blir revidert innen 10 år for å se om klimaendringer og andre for-hold gjør det nødvendig med justeringer.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no