Publikasjon

Tittel Søk etter heroringvinge Coenonympha hero i Norge i 2012
Undertittel
Forfattere Endrestøl, A. & Bengtson , R.
År 2012
Kilde NINA Rapport 892: 38 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2491-8
Referat

Dagsommerfuglen heroringvinge Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) er en typisk kulturmarksart som har hatt en klar tilbakegang i Norge. Dette har ført til reduserte og fragmenterte populasjoner som videre er grunnen til at arten ble rødlistet som sterkt truet (EN) i Norge, både i 2006 og 2010 (Aarvik & Berggren 2006, 2010). Arten er oppført på Bernkonvensjonens liste II og ble fredet i Norge i desember 2001. Et faglig grunnlag for en handlingsplan for heroringvinge ble utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og oversendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 2010. Dette faglige grunnlaget er senere publisert som en egen NINA-rapport (se Endrestøl & Bengtson 2012 i litteraturlisten). Denne rapporten omhandler en kartlegging av perifere og gamle lokaliteter for heroringvinge i Norge, samt noen (nye) potensielle lokaliteter, i 2012. Det vil si at vi ikke har prioritert å påvise arten i Kongsvinger–Eidskog eller øst i Østfold. I enkelte tilfeller har vi også inkludert lokaliteter med funn fra 2000-tallet, dersom de anses som geografisk viktige eller perifere. De lokalitetene som er undersøkt, fordeler seg på fem ulike regioner: Oslofjorden vest, indre Oslofjord, Oslofjorden øst, Akershus nord og Hedmark sørvest. Av samtlige undersøkte lokaliteter ble heroringvinge kun påvist på én lokalitet: tre eksemplarer ble funnet ved Hvamshaugen i Nes kommune 20. juni 2012. Vi hadde forventet at resultatet skulle være mer positivt, spesielt kanskje i indre Oslofjord. Vi vil anbefale en oppfølgende kartlegging av de samme områdene i 2013–2014, for å få sikrere data på hvorvidt arten finnes på flere lokaliteter eller om den faktisk er forsvunnet fra såpass mange som det her tilsynelatende ser ut som.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Hedmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no