Publikasjon

Tittel Forekomst av salamander i Lier kommune
Undertittel Lokaliteter i Gullaug - Lahellområdet
Forfattere Dervo, B.K.
År 2012
Kilde NINA Rapport 896: 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
ISBN, ISSN 978-82-426-2496-3
Referat

Denne rapporten beskriver arbeidet med å kartlegge og overvåke forekomsten av småsala-mander, Triturus vulgaris, og storsalamander, Triturus cristatus, i Lier kommune i Buskerud i regi av Norsk institutt for naturforskning. Alle kjente eksisterende ynglelokaliteter i Lier kommu-ne som har eller har hatt ynglende bestander av små- eller storsalamander er beskrevet i rap-porten. Videre gir rapporten en beskrivelse av metoder og innsamlingsinnsats. Det er siden begynnelsen av 1990-tallet registrert 54 ynglelokaliteter for små- og/eller storsa-lamander. Det er 24 lokaliteter med kun småsalamander og 30 med både små- og storsala-mander. Av de 30 kjente lokalitetene med storsalamander er det en lokalitet med usikker be-standsstatus pga. delvis igjenfylling med påfølgende gjengroing og en lokalitet hvor storsala-mander ikke lenger er registrert. I rapporten blir 7 lokaliteter beskrevet litt mer detaljert. Det er to lokaliteter som ikke har yng-lende bestand av små- og eller storsalamander, det er 4 med både små- og storsalamander og det er en lokalitet med tidligere forekomst av begge arter. Lahelldammen har den største sala-manderbestanden av lokalitetene som er nærmere beskrevet. Denne bestanden er trolig i stor grad isolert fra de andre pga. veger med stor trafikk. De tre andre lokaliteten har små til mid-dels store bestander av salamander.
Oppdragsgiver Norsk institutt for naturforskning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no