LIFEWATCH: Åpen datadeling

LIFEWATCH har som hovedmålsetning å bygge opp en helhetlig e-infrastruktur for utveksling og deling av data, datamodeller og analyser på tvers av institusjoner, fagdisipliner og landegrenser på europeisk nivå. 

""

LifeWatch arbeider for økt deling av forskningsdata på tvers av institusjons- og landegrenser. Foto © K. Sivertsen/NINA

Mer forskning med tilgang på økologiske forskningsdata

Samfunnet bruker store ressurser på forskning, kartlegging og overvåkning innenfor klima, biodiversitet og økologi. Fortsatt er store mengder data av ulike årsaker vanskelig tilgjengelig for allmennheten.

Begrepet “åpne data” er ideen om at data bør være fritt tilgjengelig for bruk og publisering, uten restriksjoner fra opphavsrett, patenter eller andre mekanismer for kontroll. Generelt vil åpen deling av data umiddelbart synligjøre både data, metoder og dataprodusent for omverdenen. 

Forvaltningen og forskningssektoren samler til sammen et svært bredt spekter av data i sin oppgaveløsning. Ved å gjøre disse dataene åpent tilgjengelig kan en bidra til økt næringsutvikling, verdiskapning, innovasjon, forskning, effektivisering, gjennomsiktighet og demokratisering av samfunnet. Deling av data sikrer også at data vil kunne kvalitetssikres av flere eksterne aktører.

Forskning er grunnlaget for løsninger på mange av de kunnskapsutfordringer samfunnet vårt står overfor. Med effektiv tilgang til data og verktøy gjennom en avansert e-forskningsinfrastruktur frigjøres mer tid til forskning og mindre tid på tilrettelegging og sammenstilling av data fra ulike kilder. 

Norske myndigheter og Forskningsrådet har de senere år jobbet målrettet med strategiutvikling og finansieringsordninger rettet mot utvikling av avansert e-forskningsinfrastruktur for enkel tilgang til og bruk av offentlig finansierte forskningsdata.

Forprosjektet LifeWatch Norge

Norge har etablert et nasjonalt LifeWacth-konsortium som har gjennomført et forprosjekt i perioden 2011-2012. Hovedformålet har vært å utrede muligheter og utfordringer knyttet til realisering av en norsk e-infrastruktur for fri deling av biodiversitets- og miljødata på tvers av institusjons- og landegrenser.

Det norske LIFEWATCH konsortiet består av:

Forprosjektet har (i likhet med tidligere utredninger) avdekket store brukerbehov innen forskning, forvaltning og samfunnet for lettere tilgang til offentlige data gjennom en nasjonal infrastruktur. Realisering av en slik infrastruktur må tilpasses brukernes behov, internasjonale standarder og harmoniseres med parallelle initiativ.

Vi mener at en nasjonal LifeWatch forskningsinfrastruktur for miljø- og biodiversitetsdata generelt kan bidra til økt kvalitet, innovasjon og effektivitet innen forskningsmiljøenes, næringslivets og den offentlige forvaltningens oppgaveløsning.

Konsortiet kommer på bakgrunn av forprosjektet med relevante anbefalinger og tiltak for realisering av en nasjonal e-infrastruktur for deling av offentlig finansierte miljø- og biodiversitetsdata. Dette omfatter utvikling av kontraktmaler, strategier og handlingsplaner for bedre dataforvaltning, kapasitetsbygging, utvikling av datamobiliseringsverktøy, samt evaluering av gjeldende rammevilkår og virkemiddelbruk rettet mot instituttsektoren.

Utforming og organisering av en fremtidig nasjonal LW infrastruktur må ta utgangspunkt i de behov som er avdekket gjennom forprosjektet. Videre er det meget viktig at denne infrastrukturen samordnes godt med andre relevante initiativ som f.eks. Norsk Marint Datasenter, NorStore, Artsdatabanken, GBIF, Statens kartverk og Norge Digitalt.

Veien videre

Konsortiet har som ambisjon å søke finansiering av et storskala LifeWatch-prosjekt fra Forskningsrådets nasjonale INFRASTRUKTUR- program. Neste utlysning vil sannsynligvis bli i oktober 2014. EU sitt nye rammeprogram for forskning og Infrastrukturbygging HORIZON 2020 (oppstart 2014) kan også være en aktuell finansieringskilde dersom det norske konsortiet søker sammen med en eller flere andre europeiske partnere som f. eks de nordiske landene.

I tillegg samarbeider de nordiske landene nå om å utrede mulighetene for å realisere en nordisk E-Science infrastruktur for biodiversitets- og økosystemforskning.
 

Fakta om LIFEWATCH

  • LIFEWATCH EU har pågått siden 2008, og og er operativt med de første tjenestene fra 2013.
  • Forprosjektet LifeWatch Norge (2011-2012) er nå avsluttet. Prosjektet er tenkt videreført i et storskala LifeWatch- prosjekt med oppstart 2014.
  • LIFEWATCH skal gjennom en distribuerte servicesentra betjene det internasjonale forskningsmiljøet med dataintegrasjon, virtuelle laboratorier med analyse- og modelleringsverktøy. Den europeiske portalen skal være fullt operativ fra høsten 2016.
  • LIFEWATCH ble opprettet med finansiell støtte fra EU 7. rammeprogram og skal bygge videre på kravene som står I handlingsplanen Roadmap 2008 fra ESFRI (the European Strategy Forum of Research Infrastructures). Denne handlingsplanen fra ESFRI fokuserer på behovet for en samordnet europeisk politikk om utvikling av ny forskningsinfrastruktur. Alle nasjonale LIFEWATCH- prosjekt må etableres med tilknytning til de nasjonale ESFRI- roadmaps som også Norge har undertegnet.