Sårbarhetsvurdering i norske verneområder

Sårbarhetsvurdering i norske verneområder

På oppdrag fra Miljødirektoratet utvikler Norsk institutt for naturforskning (NINA) en modell for sårbarhetsvurdering i norske verneområder. Prosjektet skal munne ut i håndbok med metoder for å beregne hvor sårbar vegetasjon og dyreliv er for ferdsel i aktuelle innfallsporter til verneområder. Målet er å lage et relevant verktøy for de som driver daglig forvaltning av verneområdene. Sårbarhetsmodellene skiller sårbare fra ikke sårbare områder, og tydeliggjør konfliktpotensialet i enkeltområder eller innfallsporter. Dette verktøyet vil gjøre forvaltningen i stand til å redusere den påvirkningen økt ferdsel kan få på norske verneområder, både gjennom prioritering av hvilke områder som kan tilrettelegges for mer ferdsel og aktive tiltak for å redusere påvirkningen.

""

Norske verneområder er attraktive områder for et mangfold av ferdselsaktiviteter og ulike former for friluftsliv I 2015 lanserte Miljødirektoratet en ny merkevare- og besøksstrategi for de norske nasjonalparkene. Den nye strategien innebærer at alle norske nasjonalparker (og noen større verneområder) skal utarbeide en områdespesifikk besøksstrategi innen utgangen av 2020. Sårbarhetsvurderinger og brukerundersøkelser skal inngå i grunnlagsmateriale for besøksstrategiene. Dette prosjektet gir verneområdene et verktøy i dette arbeidet. NINA gjennomfører også brukerundersøkelser i noen av de samme områdene, men det inngår ikke i dette prosjektet.

NINA utviklet i perioden 2008-2012 en metodikk for sårbarhetsvurdering av ilandstigningssteder for ferdsel på Svalbard. Miljødirektoratet ønsket å videreutvikle sårbarhetsmetodikken og tilpasse den til forholdene på fastlandet og til ferdsel i nasjonalparker. NINA gjennomførte i 2014-2015 et prosjekt der vi vurderte det teoretiske grunnlaget og overføringsverdi til norske verneområder i fjellet og i 2016-2019 har vi et prosjekt der vi skal ferdigstille modellen for sårbarhetsvurdering for verneområder i fjell, skog, kyst og myr/våtmark.

Parallelt med utvikling av metoden gjøres konkrete sårbarhetsvurderinger på utvalgte lokaliteter som fastsettes av Miljødirektoratet gjennom prosjektperioden. Dette gjør det mulig å teste metoden i praksis og få direkte innspill fra forvaltningsmyndighetene undervegs i arbeidet. Vi rapportere vurderingene av case-områdene våre undervegs, men med det forbehold at det kan komme tillegg eller mindre justeringer av modellen før den er ferdigstilt. Dette er verneområdeforvaltningen i case-områdene våre kjent med. Vi er takknemlige for at de godtar dette forbeholdet i rapporteringen og at vi kan bruke prosjektet deres som et relevant bidrag i det større utviklingsprosjektet.

Feltliv

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Tidsperiode: 2016-2019

Prosjektledelse:
Dagmar Hagen, Nina E. Eide

Deltakere: Marianne Evju, Bård Stokke, Odd Inge Vistad, Vegard Gundersen

Publikasjoner

Evju, M., Eide, N.E., Vistad, O.I. og Rød-Eriksen, L. 2019. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Breheimen nasjonalpark og Mørkridsdalen landskapsvernområde. Stier i innfallsportene Dumdalen, Hødnevollen og Mørkri. NINA Rapport 1589. Norsk institutt for naturforskning.

Vistad, O. I., Evju, M., Eide, N. E. og Rød-Eriksen, L. 2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen. NINA Rapport 1593. Norsk institutt for naturforsking.

Hagen, D., Stokke, B.G., Gundersen, V. og Rød-Eriksen, L. 2018 Sårbarhetsvurdering av utvalgte ferdselslokaliteter i Folgefonna nasjonalpark - Bondhusdalen, Tokheimslia og Buerbreen. NINA rapport 1588. Norsk institutt for naturforskning.

Stokke, B. G., Evju, M., Gundersen, V. & Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Stølsheimen landskapsvernområde. Stier til besøksmål Berdalen-Åsedalen og Sendedalen. NINA Rapport 1559. Norsk institutt for naturforskning.

Eide, N.E., Evju, M., Hagen, D., Vistad, O.I., Stokke, B.G. og Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Ytre Hvaler nasjonalpark. Asmaløy, Kirkøy og Akerøya. NINA Rapport 1499. Norsk institutt for naturforskning.

Evju, M., Eide, N.E., Gundersen, V., Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Femundsmarka nasjonalpark. Røavassdraget, Grøtådalen og Valdalsfjellet. NINA Rapport 1482.

Hagen, D., Eide, N.E., Vistad, O.I., Gundersen, V. 2018. Vudering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Nærøyfjorden landskapsvernområde er for ferdsel. Landgangslokalitetar ved Nærøyfjorden, den nye Sivlestien langs Stalheimskleivi, og ferdselsruta gjennom Slettedalen. NINA Rapport 1436.

Evju, M., Stokke, B. G., Gundersen, V. & Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Sølen landskapsvernområde. Stier fra innfallsportene Gravåsen, Sølenstua og Me-furua. NINA Rapport 1505. 

Hagen, D., Stokke, B.G., Vistad, O.I. og Rød-Eriksen, L. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i verneområder i Vega kommune. Lånan fuglefredningsområde, Holandsosen og Kjellerhaugvatnet naturreservater. NINA Rapport 1487. 

Hagen, D., Stokke, B.G, Vistad, O.I., Rød-Eriksen, L. og Gunder-sen, V. 2018. Sårbarhetsvurdering av utvalgte lokaliteter i Junkerdal nasjonalpark. Turruter til Solvågtind, Skaitidalen og Balvatnet. NINA Rapport 1475. 

Evju, M., Eide, N. E., Vistad, O. I & Rød-Eriksen, L.. 2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Austerdalen, Langedalen og Krundalen-Tuftebreen. NINA Rapport 1409. 

Hagen, D., Stokke, B.G, Vistad, O.I. & Eide, N.E. 2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung. NINA Rapport 1406

Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481. 

Hagen, D. & Wold, L.C. 2017. Sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark. – NINA Rapport 1431

Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30

Gundersen, V., Hagen, D., Evju, M., Rød-Eriksen, L., Eide, N. E., Fangel, K., Strand, O. & Vistad, O. I. 2016. Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark: Høvringen og Mysusæter – NINA Kortrapport 32

Eide, N.E., Hagen, D., Gundersen, V., Vistad, O.I., Fangel, K., Erikstad, L., Strand, O. & Blumentrath, S. 2015. Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet. – NINA Rapport 1191

Hagen, D., Eide, N. E., Flyen, A.-C., Fangel, K. og Vistad, O. I. 2014. Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard. - NINA Temahefte 56. 63 s.

Hagen, D., Vistad, O.I. , Eide, N.E., Flyen, A.-C., Fangel, K., 2012. Managing visitor sites in Svalbard: from a precautionary approach towards knowledge based management. Polar Research 2012, 31, DOI: 10.3402/polar.v31i0.18432