Sårbarhetsvurdering i norske verneområder

Sårbarhetsvurdering i norske verneområder

På oppdrag fra Miljødirektoratet utvikler Norsk institutt for naturforskning (NINA) en modell for sårbarhetsvurdering i norske verneområder. Prosjektet skal munne ut en manual og håndbok, for å beregne hvor sårbar vegetasjon og dyreliv er for ferdsel i konkrete områder. Modellen viser også hvordan ulike forvaltningstiltak kan redusere sårbarheten. Målet er å lage relevant verktøy for de driver daglig forvaltning av verneområdene og i tillegg bli et nyttig planleggingsverktøy ved forventet endring av bruk.

""

Norske verneområder er attraktive områder for et mangfold av ferdselsaktiviteter og ulike former for friluftsliv I 2015 lanserte Miljødirektoratet en ny merkevare- og besøksstrategi for de norske nasjonalparkene (<link>). Den nye strategien innebærer at alle norske nasjonalparker (og noen større verneområder) skal utarbeide en områdespesifikk besøksstrategi innen utgangen av 2020. Sårbarhetsvurderinger og brukerundersøkelser skal inngå i grunnlagsmateriale for besøksstrategiene. Dette prosjektet gir verneområdene et verktøy i dette arbeidet. NINA gjennomfører også brukerundersøkelser i noen av de samme områdene, men det inngår ikke i dette prosjektet.

NINA utviklet i perioden 2008-2012 en metodikk for sårbarhetsvurdering av ilandstigningssteder for ferdsel på Svalbard. Miljødirektoratet ønsket å videreutvikle sårbarhetsmetodikken og tilpasse den til forholdene på fastlandet og til ferdsel i nasjonalparker. NINA gjennomførte i 2014-2015 et prosjekt der vi vurderte det teoretiske grunnlaget og overføringsverdi til norske verneområder i fjellet og i 2016-2019 har vi et prosjekt der vi skal ferdigstille modellen for sårbarhetsvurdering for verneområder i fjell, skog, kyst og myr/våtmark.

Parallelt med utvikling av metoden gjøres konkrete sårbarhetsvurderinger på utvalgte lokaliteter som fastsettes av Miljødirektoratet gjennom prosjektperioden. Dette gjør det mulig å teste metoden i praksis og få direkte innspill fra forvaltningsmyndighetene undervegs i arbeidet. Vi rapportere vurderingene av case-områdene våre undervegs, men med det forbehold at det kan komme tillegg eller mindre justeringer av modellen før den er ferdigstilt. Dette er verneområdeforvaltningen i case-områdene våre kjent med. Vi er takknemlige for at de godtar dette forbeholdet i rapporteringen og at vi kan bruke prosjektet deres som et relevant bidrag i det større utviklingsprosjektet.

Prosjektinformasjon

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

Tidsperiode: 2016-2019

Prosjektledelse:
Dagmar Hagen, Nina E. Eide

Deltakere: Marianne Evju, Bård Stokke, Odd Inge Vistad, Vegard Gundersen

Publikasjoner

Hagen, D., Eide, N. E., Flyen, A.-C., Fangel, K. og Vistad, O. I. 2014. Håndbok for sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard. - NINA Temahefte 56. 63 s.

Hagen, D., Vistad, O.I. , Eide, N.E., Flyen, A.-C., Fangel, K., 2012. Managing visitor sites in Svalbard: from a precautionary approach towards knowledge based management. Polar Research 2012, 31, DOI: 10.3402/polar.v31i0.18432

Eide, N.E., Hagen, D., Gundersen, V., Vistad, O.I., Fangel, K., Erikstad, L., Strand, O. & Blumentrath, S. 2015. Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet. – NINA Rapport 1191

Hagen, D., Evju, M., og Rød-Eriksen, L. 2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. - NINA Kortrapport 30

Gundersen, V., Hagen, D., Evju, M., Rød-Eriksen, L., Eide, N. E., Fangel, K., Strand, O. & Vistad, O. I. 2016. Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark: Høvringen og Mysusæter – NINA Kortrapport 32

Hagen, D. & Wold, L.C. 2017. Sårbarhetsvurdering av vegetasjon langs utvalgte stier i Fulufjellet nasjonalpark. – NINA Rapport 1431

Hagen, D., Stokke, B.G, Vistad, O.I. & Eide, N.E. 2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er for ferdsel. Stien Herdalsvatnet-Kallskaret, og stien Geirangerfjorden-Skageflå-Homlung. NINA Rapport 1406

Wold, L.C., Gundersen, V., Evju, M. & L. Rød-Eriksen. 2018. Brukerundersøkelse og sårbarhets-vurdering i Jutulhogget naturreservat. NINA Rapport 1481.