Prosjekter

Prosjekter i NINA

Det meste av NINAs forskning og aktiviteter er organisert i ulike prosjekter. Større og mindre, kortvarige og langvarige, nasjonale og internasjonale. Her presenterer vi et lite utvalg. 

African Bioservices En kobling mellom naturmangfold og økosystemfunksjoner og -tjenester i Serengeti-Mara-området i Øst-Afrika: Endringsdrivere, årsaksforhold og forvaltningsstrategier.
Barn og Natur En sentral del av prosjektet dreier seg om å undersøke samspillet mellom barn og voksne i natur, når voksne er tilstede. Men prosjektet ser også på hvilke erfaringer og kvaliteter som uttrykkes når voksne ikke er tilstede.
Bjørkemålere Overvåking av bjørkemålere i Troms og Øst-Finnmark, samt forskning på bjørkemåleres bestandsdynamikk, og konsekvenser av målerutbrudd for bjørkeskogs-økosystemet.
Climate Ecotones Menneskeskapte klimaendringer påvirker naturen. I dette prosjektet fokuserer vi på overgangssonen mellom skog og fjell. Vi studerer planter, insekter og små pattedyr, men også oss mennesker.
COAT - klimaendringer i Arktis Langsiktig klima-økologisk overvåkingssystem for norsk arktisk tundra, som skal gi svar på hvordan sårbare tundraøkosystemer påvirkes av klimaendringer.
Drivebanks Dette prosjektet har som hovedmål å undersøke hva som driver variasjon og endringer i diversitet i marine økosystemer ved å fokusere på oseaniske banker.
ECOREAL Det tverrfaglige forskningsprosjektet ECOREAL skal undersøke samfunnsmessige barrierer som gjør det vanskelig å forvalte skogen i Norge på økosystemnivå.
Elgprosjektet i Valdres og Hallingdal Forvaltningen i Valdres og Hallingdal ønsker mer kunnskap om elgens bruk av området. NINA har derfor merket 35 elger området med GPS-halsbånd i løpet av vinteren 2014.
Fishdiv Hvilken rolle spiller klima og predatorer for fiskemangfoldet i de store økosystemene i havet?
Fjellrev i sekken Et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven.
FriKalv Kan fri avskyting av kalv vere eit nyttig og fornuftig verkemiddel innan hjorteforvaltninga?
Genetiske metoder Strategisk instituttsatsing: Utvikling og implementering av genetiske metoder.
Gjenutsetting av laks Hvilke valg fiskeren tar om redskap, hvordan det fiskes og hvordan fisken håndteres er det som oftest avgjør om fisken overlever etter gjenutsetting.
Hotspots Hvor finner vi leveområdene som huser mange truede arter, såkalte «hotspots»?
Kjernesopp i edelløvskog Kartlegging av kjernesopper i edelløvskog på Sørlandet og Vestlandet.
Kulanstep Kulan reintroduction to the Steppe of Central Kazakhstan
Lakseinnsig Lakseinnsig til Namsfjorden og Trondheimsfjorden. Hvor mye laks vandrer inn i fjordene og opp i elvene? Når vandrer laksen? Og hvor stor er andelen rømt oppdrettslaks i forhold til villaks?
Naturpanelet IPBES Det internasjonale Naturpanelet, IPBES, er et uavhengig mellomstatlig vitenskapelig organ som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på miljøfeltet.
Naturrestaurering Hvordan utvikle økologisk restaurering til å bli et faglig godt og effektiv virkemiddel i norsk naturforvaltning? Strategisk instituttsatsing i NINA
Open-NESS Valuation of urban ecosystem services in Oslo
Oterfunn og -observasjoner Oterfallviltprosjektet skal gi en bedre oversikt over den norske oterbestanden.
Overvåking av insekter Behovsanalyse og forslag til overvåkingsnettverk for insekter.
Overvåking av palsmyr Overvåkingsdata viser at palsmyrene i Norge forandres som en følge av klimaendringer.
Overvåking av rødlistearter (ARKO) NINA har siden 2003 hatt ansvaret for prosjektet "Arealer for Rødlistearter – Kartlegging og Overvåking (ARKO)”, som er en del av Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.
Planteimport og fremmede arter Planteimport er en av hovedveiene for spredning av fremmede arter inn til Norge. Med på lasset følger også en rekke blindpassasjerer. I samarbeid med plantesentrene overvåker NINA denne spredningsveien.
Pukkellaks Registrering av pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) i Norge: forskerne vil gjerne høre fra deg som har fanget pukkellaks.
Renewable Reindeer Revising and re-structuring the Renewable Energy system in Norway while preserving long-term wild reindeer habitat functionality
SALCUL En bredere kunnskapsbase for forvaltning av laks
Sentinel4Nature Monitoring and mapping of environmental gradients using Sentinel data in combination with supplemental data
Spredning av fisk Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde.
Sårbarhetsområder i norske verneområder Prosjektet skal munne ut i en håndbok med metoder for å beregne hvor sårbar vegetasjon og dyreliv er for ferdsel i aktuelle innfallsporter til verneområder.
Transforest Den viktige edelløvskogen er svært artsrik og huser mange sjeldne og rødlistede arter – men arealet er kraftig redusert, og det er et stort behov for restaurering.
URBAN-EEA URBAN-EEA kartlegger og verdsetter økosystemtjenester i Osloregionen, og utvikler økosystemregnskap for norske byer.
Veg, jernbane og dyreliv Hvordan påvirker utbygging og utbedring av veg og jernbane store pattedyr?
Vinterklima Ekstremvær og temperatursvingninger om vinteren stresser naturen. Spesielt i nord kan et endret vinterklima få store konsekvenser for vegetasjon og dyr.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: