Om prosjektene

Overvåkningen av kalveproduksjon og rovdyrtap innen reindriften i Norge i regi av NINA er delt mellom tre prosjekter:

  • Reindrift og rovvilt - som omfatter åtte flokker innen fellesbeiteområdene i Finnmark og Nord-Troms. Prosjektet avsluttes i løpet av 2012
  • Beregning av produksjon - som omfatter fire flokker fordelt på Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark. Prosjektet avsluttes i løpet av 2012
  • Midt-Norgeprosjektet på tamrein og rovvilt - som har hovedfokus på Fosen reinbeitedistrikt. Prosjektet startet vinteren 2011/2012

Prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med reindriftsutøverne i de aktuelle områdene.

I denne forskningen kombinerer vi fenologiske data fra satellittovevåkning og lokale værobservasjoner med detaljerte demografiske studier i utvalgte reinflokker. Her følger vi vektutvikling, drektighet, kalveproduksjon og rovdyrtap. I tillegg bruker vi dataene som samles inn gjennom melding om reindrift.

Prosjektets hovedmål er å skaffe kunnskap om hvilke forhold som påvirker kalveproduksjon og rovdyrtap innen reindriften, og skal kunne danne grunnlag for en adaptiv forvaltning og en økologisk bærekraftig reindrift. I Midt-Norgeprosjektet skal i tillegg størrelsen på gaupa og jervens hjemmeområder kartlegges og det skal innhentes kunnskap om deres drapstakter på rein i regionen.