Resultater

Etter flere snørike vintre på slutten av nittitallet nådde reintallet en bunn i reindriftsåret 2000/2001. Foruten Trøndelagsområdene har de milde vintrene i etterkant vært brukt på å bygge opp reintallet. Dette gjelder særlig for Finnmark hvor en stor andel av kalvene ble beholdt i flokken. Toppen i slaktevekter ble nådd i 2002/2003, toppen i merkeprosent ble nådd året etter, og toppen i slakteuttak ble nådd i 2004/05. Etter dette har slakteuttaket gått ned og tapet av kalv opp. 

For Troms har det vært en positiv utvikling over de siste årene, mens Nord-Trøndelag har hatt en negativ utvikling i slakteuttak siden 2001/02. I tråd med den positive reintallsutviklingen i de nordligste områdene har det vært en negativ utvikling i slaktevektene. 

Utviklingen i Nord-Trøndelag skiller seg fra de andre ved at reintallet (antall simler) har gått tilbake i denne tidsperioden. Tapene har i samme periode gått betydelig opp og andel slaktedyr ned. Kalvevektene ligger her på litt over 20 kg. 

Analyser av 25 års data fra hele reindriften viser at intensiv høsting er nødvendig for å sikre stabilitet og god produksjon i reinflokkene i Finnmark og Sør-Trøndelag. Mangelfull høsting fører til høyt reintall, ressursknapphet, lave slaktevekter og høy sårbarhet for rovdyr og ugunstig vinterklima. I kystområdene fra Troms og sørover har reintallet derimot stort sett vært lavt til tross for at det slaktes gjennomgående lite, og det er foreslått at reintallet er styrt av klimatiske forhold gjennom vinteren (Tveraa et al. 2007). Detaljerte studier gjennomført i Finnmark støtter en slik forklaring, og det er vist at simler som utsettes for vanskelige vinterforhold reduserer investeringen i kalv til fordel for egen vektøkning gjennom den påfølgende sommeren (Bårdsen et al. 2008). 

Likeledes er det vist at simlene i Finnmark som en følge av de siste års reintallsøkning går mer ned i vekt gjennom vinteren og forsøker å kompensere for dette ved å øke vekten gjennom sommeren. Konsekvensen av denne strategien er at færre simle produserer kalv (Bårdsen et al. 2010).