Nyhetsartikkel

Mye lakselus i 2015

Publisert 21.01.2016

Det var en generell økning i smittepress av lakselus på ville laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) i 2015 i forhold til 2014. Trolig har vill utvandrende laksesmolt fra både Hordaland (Hardanger og Nordhordland), Sogn og Fjordane (ytre Sognefjord), Møre og Romsdal (Storfjord) og Nordland (Nordfolda) blitt negativt påvirket av lakselus i 2015. Ved flere av overvåkingslokalitetene hadde sjøørreten så høye lakseluspåslag at dette kan ha hatt en bestandsreduserende effekt.
Voksen hunnlus på laks. Foto © Bengt Finstad/NINA
Voksen hunnlus på laks. Foto © Bengt Finstad/NINA

Mye lus på sjøørreten

Siden sjøørret oppholder seg langs kysten og i fjordene om våren og sommerhalvåret, og også i andre deler av året, er sjøørreten utsatt for lakselus i lange perioder. I noen områder hadde sjøørreten mye lus på vårparten og utover i sommerhalvåret økte smittepresset langs hele kysten. I noen områder var lakseluspåslaget på fisken så høyt at dette kan ha hatt en bestandsreduserende effekt. På kontrollokalitetene dvs. fjorder uten oppdrett av laksefisk som Porsangerfjorden i Finnmark og Sandnesfjord i Aust-Agder, samt andre lokaliteter i områder med lite oppdrettsaktivitet (Hellvik og Tøtdal) var imidlertid lusenivåene på sjøørret lave gjennom hele sesongen. I disse områdene med lite lakselus er det lite trolig at sjøørretbestandene ble negativt påvirket av lakselus i 2015.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus

Lakselus på vill laksefisk overvåkes gjennom et nasjonalt overvåkingsprogram som blir ledet av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og UNI Research Miljø. Resultatene rapporteres til Mattilsynet i form av fremdriftsrapporter og årsrapporter.

Kontakt: Bengt Finstad, seniorforsker i NINA

Les mer: 

 

 

 

 

 

 

   Motta nyhetsbrev fra nina