Nyhetsartikkel

Her er våre "hotspots" for naturmangfold

Publisert 22.03.2019

Hvis Norge skal klare å stanse tapet av naturmangfold, må vi vite hvor vi har særlig artsrike områder, og ikke minst hvor de truede artene befinner seg.

På Hovedøya utenfor Oslo vokser det mange truede plantearter. Å identifisere slike
På Hovedøya utenfor Oslo vokser det mange truede plantearter. Å identifisere slike "hotspots" for biologisk mangfold er viktig for å kunne ta vare på artene som lever her. Foto: Siri Lie Olsen / NINA.

Norge har forpliktet seg til å stanse tap av biologisk mangfold. For å klare det må vi vite hvor vi har områder med særlig stort naturmangfold, såkalte «hotspots». Det har forskere i Norsk institutt for naturforskning (NINA) identifisert på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Hotspots i pressområder rundt Oslofjorden

 –«Hotspots» for karplanter generelt, og truede karplanter spesielt, ligger hovedsakelig i pressområdene rundt Oslofjorden, sier NINA-forsker Siri Lie Olsen.

Hotspot-områdene overlapper i liten grad med verneområder, da det er få store vernede områder i denne delen av landet.

–I tillegg finner vi «hotspots» i en stripe langs kysten nord til Hordaland, samt ved Trondheimsfjorden. For truede arter også spredt i Nordland forteller Olsen.

Hotspots for truede arter. Topp 10 %, 5 % og 1 % av områdene med høyest modellert forekomst av truede arter vises i henholdsvis mørkeblått, lyseblått og grønt.

Truede ansvarsarter finnes i helt andre områder

Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på noen arter som har en betydelig andel av utbredelsen sin her til lands, for eksempel tinderublom og stuttsmåarve. Forskerne har modellert hvilke områder som har et særlig stort mangfold av truede ansvarsarter.

– «Hotspots» for truede ansvarsarter finnes i helt andre områder enn «hotspots» for truede arter generelt. Mange av ansvarsartene er fjellplanter og nordlige arter som ikke er så vanlige ellers i Europa, og de har sine «hotspots» i fjellstrøk og i Nord-Norge, sier Olsen.

De truede ansvarsartene er derfor i større grad fanget opp av vern enn truede arter generelt, siden det er store nasjonalparker i fjellområdene.

Hotspots for truede ansvarsarter. Topp 10 %, 5 % og 1 % av områdene med høyest modellert forekomst av truede ansvarsarter vises i henholdsvis mørkeblått, lyseblått og grønt.

Kan si noe om artsforekomsten i områder som ikke er kartlagt

Forskerne har brukt eksisterende kart over registrerte arter og koblet disse mot faktorer som temperatur, solmengde, berggrunn, bebyggelse og nærhet til veier. Deretter laget de en modell som viser områder med særlig stort naturmangfold basert på underliggende miljøforhold.

– Når vi har disse modellene kan vi si noe om artsforekomstene også i områder hvor det ikke er registrert arter. Da kan vi si at «her burde det finnes mange truede arter», sier Olsen.

Men hun understreker:

– Det er et relativt grovt kart, og det er ikke slik at du automatisk har mange truede arter i hagen om du bor i et slikt hotspot-område. Men det sier noe om hvor potensialet for å finne truede arter er størst. 

Verktøy for forvaltning av natur

– Norge skal stanse tapet av biologisk mangfold. Da må vi vite hvor det er. Modellen sier noe om hvor vi har de mest artsrike områdene og kan brukes som grunnlag for videre arbeid med kartlegging og forvaltningstiltak, avslutter Olsen

Les rapporten: Geografisk utbredelse av truede karplanter i Norge: modellering av hotspots. NINA Rapport 1572.

Kontakt: Siri Lie Olsen
 

   Motta nyhetsbrev fra nina