Nyhetsartikkel

Meld fra hvis du ser snøugler

Publisert 02.04.2019


Snøugla har gått sterkt tilbake som hekkefugl i Norge de siste tiårene, og arten er oppført som sterkt truet i den norske rødlista.

Foto: Karl-Otto Jacobsen
Foto: Karl-Otto Jacobsen

Nylig ble den flyttet fra livskraftig til sårbar på den internasjonale rødlista. Dette skjer hovedsakelig på grunn av dokumentert nedgang i bestanden, og en svært mye lavere bestand på verdensbasis enn vi tidligere har antatt.

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Naturmuseum-Universitetet i Agder (UIA) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har drevet et overvåking- og forskningsprosjekt på snøugle i Norge siden 2005. Formålet har blant annet vært å kartlegge bestanden og avdekke vandringsmønsteret til denne store og hvite arktiske ugla. For å følge kunne snøuglas vandringer ble det i hekkeårene 2007, 2011 og 2015 ble til sammen fanget 22 voksne snøugler som fikk påmontert satellittsendere i Finnmark og Troms. Disse uglene fant vi ut at vandret fram og tilbake på leting etter gode hekkeforhold mellom Norge og områder østover helt til både til Tajmyr og Novaja Semlja de påfølgende årene.

2019 blir et godt smågnagerår

Lemen er hovednæring for snøugla i hekketiden, og utsikter til mye både lemen og og andre smågnagere i mange fjellområder i Nord-Norge våren 2019 gir gode muligheter for hekking for snøugla i år. 

Det norske snøugleprosjektet har allerede fått inn noen observasjoner i år, men vi ønsker flere tilbakemeldinger fra publikum som ser snøugler. Opplysninger kan rapporteres til NINA-forsker Karl-Otto Jacobsen (koj@nina.no/mobil 996 38430).

""

Snøugla er lett å få øye på

Snøugla hekker i fjellet, og i april/mai er de på leting etter aktuelle hekkeområder med nok mat. Snøugla sitter gjerne på forhøyninger i terrenget, og hvis man speider i horisonten er det ikke så vanskelig å få øye på en snøugle selv om en hann kan være hvit som snøen som omgir den. Ved eventuelle observasjoner er det ønskelig at vi får opplysningene så raskt som mulig og med så god stedsangivelse som mulig slik at vi kan følge opp og sjekke forekomsten.

Prosjektet er også interessert i å få opplysninger om hekkefunn fra tidligere år.  Foruten at det er nyttig for å få bedre kunnskap om utviklingen av hekkebestanden, er dette også viktig informasjon for å kunne ivareta snøuglenes hekkeområder for fremtiden. Alle opplysninger prosjektet mottar vil bli behandlet konfidensielt.

Les mer:  Jacobsen, K.-O., Solheim, R., Aarvak, T., Øien, I.J. & Kleven, O. 2018. Snøuglas økologi og forekomst i Norge. Årsrapport 2018. NINA Rapport 1595. Norsk institutt for naturforskning

Kontakt: Karl-Otto Jacobsen

 

   Motta nyhetsbrev fra nina